Икономически университет – Варна

Публична лекция на тема "Пресечни точки: Устойчиво развитие и Маркетинг. Цели за устойчиво развитие и Корпоративна социална отговорност. Зелен преход и малки и средни предприятия"

Какво е съвременна бизнес отговорност и как могат да бъде постигнати целите за устойчиво развитие?

Как влияе устойчивата трансформация върху МСП, достъпа им до финансиране и има ли възможност за намаляване на административната тежест?

Каква е ролята на маркетинга при изграждането на стратегия за климатична устойчивост на една компания?

Кои са основните елементи на доброволния стандарт за нефинансово отчитане и какво съдържание трябва да предоставят МСП по него?

Ще се представи връзката с правото в две посоки:

  • как обществените очаквания водят до обличане на доброволните инициативи в правни норми
  • втора връзка, какви са дефицитите при изготвянето на Равнище 2 законодателни актове в ЕС.

Отговорите на всички тези въпроси ще даде доц. д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България, заместник председател на SGI Europe – европейска организация на предприятията, предоставящи обществени услуги и услуги от общ интерес и член на Европейския икономически и социален комитет.

Лекцията ѝ на тема „Пресечни точки: Устойчиво развитие и Маркетинг. Цели за устойчиво развитие и Корпоративна социална отговорност. Зелен преход и малки и средни предприятия“ ще се проведе на 29 март 2024 г. от 8:30 часа в Икономически университет – Варна, зала 128.

11 мар 2024Подобни