Икономически университет – Варна

Покана за участие в подбор за една позиция в екипа по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform със задача разработка на интернет страница на проекта

В изпълнение на дейности по комуникация и публичност по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОБЯВЯВА ЕДНА ПОЗИЦИЯ В ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ПРОЕКТА

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДМЕТА НА РАЗРАБОТКА:

Цел: популяризиране на проекта, предоставяне на систематизирана информация за заложените за изпълнение дейности и възможностите за участие на целевите групи, представяне на напредъка и новини в хода на изпълнение на дейностите, генериране на интерес за участие в дейностите от страна на целевите групи.

Функция: информационна.

Администраторски панел: за актуализация на текстове и снимков материал.

Целеви групи: кандидат-студенти, студенти, академичен състав и докторанти.

Версии: десктоп и мобилна, двуезични – български и английски език.

URL: edutransform.ue-varna.bg

Техническо задание за изработка

 1. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 1. Действащо трудово правоотношение с ИУ – Варна.
 2. Готовност за започване на оперативна работа по заданието в рамките на проекта с отчитане на часове извън основно трудово правоотношение до 4 ч. в работен ден.
 3. Период на ангажимента - максимум 50 работни дни.
 4. Последващ ангажимент до 4 ч. на месец за поддръжка на страницата до 31.12.23 г.
 5. Възможност за отчитане до 100 часа работа по проекта в срок до 31.03.2022 г.
 6. Почасовото възнаграждение се определя съгласно Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (актуализирани стойности, приложими за периода след 01.09.2018 г.).
 7. Автобиография на български език с описан опит в разработването на интернет страници, вкл. линк/ове към разработки.
 8. Автобиографиите си изпращайте на email: edutransform@ue-varna.bg
 9. Срок за кандидатстване: 16.01.2022 г., 24:00 ч.

      За контакт: Мирослава Иванова, водещ координатор, miraivanova@ue-varna.bg

                           Елица Виденова, експерт „Публичност“, pr_expert@ue-varna.bg

11 яну 2022Подобни