Икономически университет – Варна

Пилотно обучение с представители на туристическия бизнес се проведе в рамките на проект SILC "Местната култура по пътя на коприната"

На 23.10.2020 г. и 24.10.2020 г. в зала „Аула“ на Колеж по туризъм в гр. Бургас се проведе първият двудневен Пилотен обучителен курс за придобиване на SILCNET знак и включване на туристически обекти в международна мрежа SILCNET, на територията на Югоизточен район на планиране (ЮИР).

Знакът SILCNECT е сертификационна система за предприемачите, които предлагат туристически продукти на Пътя на коприната. Целта е да се създаде общ инструмент за стимулиране на местните икономики и създаване на синергии между страните от Черноморския басейн.

Обучителните сесии се осъществяват в изпълнение на проект SILC BSB - 570 “Местната култура по пътя на коприната“, Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ и съфинансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България и представляват Резултат D.T4.2.2 “Курсове за обучение и придобиване на SILCNET знак“ от Дейност А.Т4.2 „Действия на местно ниво по региони за налагане на знака SILCNET“ на Работен пакет 4 „Разработване на наръчник за знака SILCNET“.

Проектът се изпълнява в партньорство с Aristotle Unversity of Thessaloniki, Гърция – водещ партньор, Russian - Armenian Unversity, Армения, National Association for Rural, Ecological and Cultural Tourism, Tulcea branch, Румъния и International Centre for Social Research and Pоlicy analysis, Грузия.

Тематичните модули, заложени в двудневната обучителна програма обхванаха отражението на съвременната глобална икономика по пътя на коприната, инициативи на Световната организация по туризъм и ЮНЕСКО, свързани с пътя на коприната, развитието на българският туризъм по пътя на коприната. Бяха разгледани демографският профил на територията от Република България, която попада в обхвата на проекта, беше оценен и потенциала за развитие на местните човешки ресурси чрез реализиране на знака SILC. Участниците бяха запознати и с процеса на внедряване на сертификационния знак SILCNET, критериите за сертифициране, философията на знака SILCNET, наръчника, стратегията и плана за промотиране на знака SILCNET.

„Дегустация на вина от Грузия, Армения, Гърция, България и Румъния“, Виртуална реалност в НИАР „Мадара“ и „Европейския маршрут на Индустриалното наследство“ бяха част от добрите практики, които бяха представени на участниците в обучителния курс. Дискусии, екипни задачи и ролеви игри предизвикаха интерес и активност у участниците, и намериха своето отражение в отличните оценки при предоставяне на обратната връзка относно оценка на качеството на обучението.

В пилотното провеждане на курса за придобиване на знака SILCNET се включиха представители на Община Средец, Дирекция „Икономическо развитие“, представители на хотелска верига „Мелия“, на „Грандхотел Поморие“, на хотел „Аква“, представители на туроператорски фирми от Бургас, Поморие и Созопол, представители на НПО, сомелиери, обучаващи организации и др.

За Североизточен район на планиране, Пилотният обучителен курс за придобиване на SILCNET знак и включване на туристически обекти в международна мрежа SILCNET ще се проведе в гр. Варна.

30 окт 2020Подобни