Икономически университет – Варна

Нова покана по Фонд "Научни изследвания": "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год."

Фонд „Научни изследвания“ обявява нов конкурс „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год.“

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект:

  1. Минималната сума за всеки отделен проект е 20 000 лв.
  2. Максималната сума за всеки отделен проект е 40 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца.

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 07.09.2022 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат чрез системата СУНИ на адрес: https://enims.egov.bg/

Финансирането е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и постдокторанти в научноизследователска дейност.

Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за:

  • Осигуряване на висока квалификация и ефективно кариерно развитие на учените, основано на високо ниво на научните изследвания.
  • Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция.
  • Разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.
  • Повишаване на количеството и качеството на научните изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение.

Според дефинациите на фонд „Научни изследвания“:

  • „Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването й.
  • „Постдокторант“ е учен, който е придобил първа образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването и.

За повече информация можете да се обърнете към екипа на Научноизследователския институт и към страницата на фонд "Научни изследвания": https://www.fni.bg/?q=node/1444

22 юни 2022Подобни