Икономически университет – Варна

Нов успех за ИУ- Варна в сътрудничеството със CIMA

В края на януари 2020 г. CIMA организира среща във Варшава, Полша с всички студенти посланици на CIMA от СЕЕ. Срещата беше за бъдещите планове за летния семестър в процеса на сътрудничество със CIMA. Акцент бяха презентации от всички полски студенти за събитията, които са организирали като посланици на CIMA, както и въвеждането на новата платформа, която ще се използва в сътрудничеството между младите хора и CIMA.

CIMA даде специална награда на един от студентите посланици – покана за 8-та гала вечер на CEE Business Services Awards (BSA). Александър Владимиров от Икономически университет – Варна спечели приза, защото беше най-активният посланик по време на срещата и достави най-много регистрационни карти на студенти.

317 високопоставени ръководители на организации от 23 страни и 72 центъра за бизнес услуги в Централна и Източна Европа присъстваха на гала вечерта за бизнес услуги на СЕЕ. Това осмо годишно събитие привлече множество гости от региона на ЦИЕ, включително Полша, Украйна, Литва, Латвия, Румъния, Унгария, Чехия, Словакия, България, Молдова, Русия, Беларус и Грузия. Дойдоха също представители от Обединеното кралство, САЩ, Германия, Австрия, Холандия, Белгия, Дания, Швейцария, Швеция, Финландия, Италия, Индия, Кипър,  Франция и за първи път от Япония. Някои от институтите там включваха UNICEF, Cisco, HEINEKEN Global Shared Services, Tata Consultancy Services, SEB Global Services и много други.

Представяме ви кратко интервю с Александър Владимиров, нашият представител на събитието.

А. Какво мислите за програмата на CIMA и ролята си посланик, за приятелите от други страни, които срещнахте във Варшава?
 - Програмата за посланици на CIMA е програма, изпълнена с възможности за посланиците със сигурност. Признавам, че преди срещата във Варшава не съм имал такова мнение, защото не виждах никаква полза от това. След срещата и особено след Гала вечерята на аутсорсинг организациите от СЕЕ моето мнение се промени изцяло. CIMA  предоставя много възможности за развитие и осъществяване на връзки в икономическите и бизнес общности.
Що се отнася до многобройните нови хора, които срещнах там, мога да кажа само добри думи. Всички бяха толкова добронамерени, че беше шокиращо. Не очаквах такова гостоприемство от всички полски посланици, те бяха мили, приветливи и любезни. Същото впечатление имам от новите ми приятели Вячеслав от Словакия и Джошуа от Унгария. Всички бяха наистина учтиви и лесно се разговаряше с тях.

Б. Какво мислите за Гала вечерта на СЕЕ ​​на аутсорсинг организациите?
- Откъде да започна? За да бъда честен, не очаквах да бъда избран за Гала вечерта и това наистина ме изненада, по добър начин, разбира се. Когато влязох във фоайето на големия и хипнотизиращ хотел Интерконтинентал, ме очакваше Maciek Szczygiel, мениджър за развитие на бизнеса в СЕЕ от CIMA. Той остана до мен през цялата вечер и нощ на Галата и беше най-учтивия и внимателен човек, когото срещнах по време на пътуването си. Самата Гала вечер беше организирана на най-високо ниво. Музика на живо, сервитьори и сервитьорки навсякъде, които ви поднасят каквото искате да пиете. Когато влязохме в голямата зала, където трябваше да започне церемонията по наградите, изпитах страхопочитание. Всеки имаше своя определена маса и тя беше наистина огромна. Що се отнася до бизнес мрежите - беше невероятно. Вдъхновяващи и влиятелни хора на световната бизнес сцена бяха там и всъщност да започна да говоря с тях и те да се интересуват от моята история и как съм попаднал там беше нещо специално за мен.

В. Кои бяха някои от хората, които срещнахте на Гала вечерта за наградите на BSC?
- Срещнах много хора там, но най-забележителните и тези, с които получих шанса да говоря най-много, бяха Maciek Szczygiel, мениджър за развитие на бизнеса в СЕЕ в CIMA, и Piotr Glowacki, старши мениджър в Асоциацията на международните сертифицирани професионални счетоводители (AICPA). Той беше наистина енергичен и приказлив човек. Той наистина се интересуваше какво правя и как стигнах до участие в Гала наградите.

Г. Как беше пътуването като цяло?
- Пътуването като цяло беше наистина вълнуващо, мотивиращо и изпълнено с нови преживявания. Полетът до чужда държава, която никога не съм посещавал сам, беше ново за мен и нещо, за което никога не бях се замислял. Ами ако се изгубя, ами ако нещо се обърка, бях съвсем сам. Но в края на краищата всичко се оказа перфектно. Със сигурност, за да расте човек като индивид, той трябва да излезе от кръга си на комфорт.

Благодаря, CIMA!

 

New success for UE- Varna in cooperation with CIMA

CIMA organized a meeting in Warsaw, Poland with all the students ambassadors from CEE at the end of January 2020. The meeting was about future plans for the summer semester in the process of cooperation with CIMA. Presentations from all Polish students about events they have done as CIMA ambassadors and introducing the new platform to be used in CIMA students collaboration were the accents of the meeting. CIMA gave a special reward to one of the students ambassadors- an invitation to the 8th annual CEE Business Services Awards Gala. Alexander Vladimirov, a representative of the University of Economics- Varna won the prize, being the most active ambassador during the meeting and delivering the greatest number of capture cards. 

317 top executivess from 23 countries  and 72 Business Services Centers across CEE attended the 8th annual CEE Business Services Awards Gala. This 8th annual event attracted a multitude of international guests from across the CEE region, including Poland, Ukraine, Lithuania, Latvia, Romania, Hungary, Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, Moldova, Russia, Belarus, and Georgia. Additional guests came from UK, USA, Germany, Austria, Holland, Belgium, Denmark, Switzerland, Sweden, Finland, Italy, India, Cyprus, a large number of attendees from France, and first-time attendees from Japan. Some of the institutes there included: UNICEF, HEINEKEN Global Shared Services, Tata Consultancy Services, SEB Global Services, Cisco and many more.

We had a short interview with Alexander Vladimirov, the UE Varna winning representative.

A. What do you think about CIMA Ambassador Program and friends from another countries who you met in Warsaw?
- The CIMA Ambassador Program is a program filled with possibilities for the ambassadors for sure. I admit that before the meeting in Warsaw I didn't have such an outlook on it because I didn't see any benefits from it. After the meeting and especially after the CEE Outsourcing Gala Awards my opinion changed completely. CIMA gives you plenty of opportunities to develop and make connections in the economic and business communities.

As for the numerous new people I met there, I can say only good words. Everybody was so nice it was shocking. I didn't expect such hospitality from all the Polish ambassadors, they were nice, welcoming and polite. The same great impression I have from my new friends Viacheslav from Slovakia or Joshua from Hungary. Everybody was really polite and easy to talk to.

B. What do you think about SSC Awards Gala and business CFO networking there?
- Where to start from? To be honest I didn't expect to be chosen for the Gala Awards evening and it really surprised me, in a good way of course. When I entered the lobby at the large and mesmerizing Intercontinental hotel, I was awaited by Maciek Szczygiel, the Manager for Business Development in CEE in CIMA. He stayed by my side the whole evening and night at the Gala and was the most polite and mindful person I met during my trip. The SSC Awards Gala itself was organized on top level. Live music, waiters and waitresses everywhere serving you whatever you want to drink. When we entered the big room where the awards were about to start I was in awe. Everybody had their designated table and it was really huge. As for the business networking - it was amazing. Inspirational and influential people in the global business scene were there, and actually getting to talk to them and them being interested in my story and how I got there was something special for me.

C. Who were some of the people you met at the SSC Awards Gala?
- I met numerous people there, but most notable and the ones I got the chance to talk most were Maciek Szczygiel the Manager for Business Development in CEE in CIMA and Piotr Glowacki, a Senior Manager at the Association of International Certified Professional Accountants (AICPA). He was a really energetic and talkative person. He was really interested in what I was doing and how I got to the point of participation at the Gala Awards. 

D. How was the trip overall?
- The trip overall was really exciting, motivating and filled with new experiences. Taking a flight to a foreign country that I have never visited all alone was a new for me and something I would have never even thought about doing. What if I got lost, what if something went wrong, I was all alone. But at the end everything turned out perfect. Certainly, for a person to grow as an individual, he has to get out of his comfort circle.

Thank you CIMA!

13 фев 2020Подобни