Икономически университет – Варна

Национален конкурс за присъждане на награди "Д-р Илко Ескенази"

Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий"
Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази"

Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически
приноси на д-р Илко Ескенази
в цялостния процес на присъединяването на
България към Европейския съюз

обявява

Ш Е С Т И     Г О Д И Ш Е Н      К О Н К У Р С
за присъждане на
НАГРАДА "ИЛКО ЕСКЕНАЗИ"

П Р А В И Л Н И К

 • Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите "Право" и "Икономика", свързан с членството на България в ЕС.
 • Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем, свързан с правото и политиките на ЕС, в светлината на Лисабонския договор. Разработките да са насочени към:

За юристи:

  • Аналитични разработки по проблеми, свързани с Лисабонския договор в една от следните области:
   • Промени в институциите и органите на ЕС;
   • Промени в процедурите за приемане на правните актове на ЕС;
   • Новата роля на националните парламенти при вземането на решения в ЕС.
  • Проблеми на прилагането на правото на ЕС в Република България при условията на Лисабонския договор.

За икономисти:

  • Изследване на съществуващите европейски програми е областите:
   • Екология;
   • Енергетика;
   • Земеделие.
  • Сравнителен анализ и съпоставяне на икономическите политики и програмите за тяхното изпълнение в светлината на Лисабонския договор.


Конкурсните работи трябва да са ясно написани, да съдържат творчески елементи и по възможност да имат значение за практиката.

 • Конкурсът е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 01 януари 2010 г., както и за студенти в юридическите и икономическите специалности
 1. Оценяването на представените трудове се извършва от Комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св.Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази"
 2. Всяка от двете награди - за право и за икономика - се състои от парична награда в размер на 2 500 лв. и грамота. Комисията има право да присъди и до 3 почетни грамоти във всяка от двете области.
 • Връчването на наградите се извършва на 20 май 2010 г. (или в близост до тази дата). Наградите се връчват в подходяща за случая обстановка и в присъствието на Министъра на външните работи или личност с еквивалентна позиция.

  Процедура:
  • Конкурсът е ежегоден;
  • Всеки участник може да представи само един труд;
  • Не се допускат трудове с повече от един автор;
  • Не се допускат трудове, които вече са участвали в конкурса;
  • Трудовете могат да бъдат и публикувани, но не по-рано от м. май 2008 г.

Необходими документи:

  • Молба-формуляр със снимка (попълва се по време на подаване на документите);
  • Автобиография;
  • Разработките се представят на хартия и на електронен носител. Те трябва да имат следните технически параметри: не по-малко от 20 стр.; не повече от 50 стр. със средно 2000 символа на страница.

Срокове:

  • Подаване на документи и на конкурсни работи от 12 до 19 април 2010 г..
  • Място на подаване:
   Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий",
   ул. "Васил Априлов" № 3, София 1504
  • Датата, мястото и часа на тържественото връчване на наградите се обявяват допълнително.

Координатор на програмата:
Диана Григорова,
тел.: (02) 9446248
Ел.поща: Diana@cmfnd.org

12 яну 2010Подобни