Икономически университет – Варна

МОН официално одобри споразумението за сътрудничество между Икономически университет – Варна и Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи – Варна

С официално писмо министърът на образованието и науката акад. Николай Денков уведоми ректора на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров и директора на Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи – Варна (ПГКМКС) Вяра Дукова, че на основание чл. 21, ал. 1, т. 16 от Закона за висшето образование (ЗВО) одобрява Споразумението за сътрудничество между двете образователни институции. В цитираната точка 16 в ЗВО е регламентирано правото на сключване от държавните висши училища на споразумения с държавни и общински училища от системата на предучилищното и училищното образование за извършване на съвместна учебна дейност по учебните предмети и/или модули за придобиване на профилираната и професионалната подготовка във втори гимназиален етап от средната степен на образование, както и по учебните предмети за придобиване на специализираната подготовка в средната степен на образование при спазване изискванията на този закон и на Закона за предучилищното и училищното образование. Споразумението влиза в сила след одобряване от министъра на образованието и науката.

Документът между ИУ – Варна и ПГКМКС беше подписан на 08.06.2022 г. Университетът и училището се споразумяха да си сътрудничат за укрепването и развитието на връзката и взаимодействието между средното и висшето образование чрез дейности от взаимен интерес, сред които: извършване на съвместна учебна и методическа дейност по учебни предмети и модули за придобиване на професионална подготовка във втори гимназиален етап на учениците от гимназията за получаване на висококачествени знания и умения; съвместно участие в проекти, финансирани от национални, европейски и други международни програми с цел изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на учениците за личностно развитие, както и успешна реализация; съвместно разработване на учебни планове и учебни програми за нови специалности; съвместно разработване на учебници и учебни помагала за обезпечаване на учебния процес в гимназията; участие на преподаватели от ИУ – Варна при провеждането на учебна и методическа дейност по учебни предмети и модули; предоставяне на научно-методическа помощ и материали за специалисти във връзка с осъвременяване на методите за преподаване в средното образование; предоставяне на информационни материали във връзка с провеждани кампании за прием на студенти и ученици; съвместно организиране и провеждане на научни и научно-приложни форуми; създаване на предпоставки за кариерно ориентиране и развитие на учениците от XI и XII клас.

04 юли 2022Подобни