Икономически университет – Варна

Кръгла маса по проект "Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика"

Кръгла маса - дискусия на тема "Теория и практика за устойчиво управление и развитие на селските територии в България" се проведе в Стопанска академия "Д. А. Ценов". Научният форум e планирано мероприятие в рамките на Административен договор № КП-06-Н55/1 от 15.11.2021 г. на тема "Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика". Проектът е финансиран от Фонд "Научни изследвания" при МОН по "Конкурс за фундаментални научни изследвания – 2021 г.".

Изследователският екип на проекта включва представители от Стопанска академия "Д. А. Ценов", като водеща организация и партньорските организации - Университета за национално и световно стопанство – София и Икономически университет – Варна, както и външни, привлечени експерти.

Екипният състав от трите университета проф. д-р Марина Николова, проф. д.и.н. Юлия Дойчинова, проф. д-р Зорница Стоянова, доц. д-р Мария Станимирова и гл. ас. д-р Дамян Киречев представиха основните резултати до момента включително публикационна дейност, участие в научни форуми, дискусии, както и предстоящите инициативи до приключването на проекта през март 2025 година.

На форума бяха представени близо 40 доклада, като издадения сборник с научни доклади е в обем 372 страници.

Вторият панел – "Презентиране на продукти от устойчиви стопанства с регионален произход", предизвика голям интерес и провокира редица въпроси към презентиращите. Форумът завърши с дегустация на български храни и др. продукти, предоставени от производители, участващи в кръглата маса.

Повече за събитието може да научите от сайта на водещата организация.

07 юни 2024Подобни