Икономически университет – Варна

Колективна награда „Варна“ за наука и висше образование получи екипът на катедра „Информатика“ в Икономически университет – Варна

По традиция награда „Варна“ беше връчена в навечерието на 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, на специална церемония в зала „Пленарна“ на Община Варна. На 23.05.2024 г. 21 личности и колективи с ярки постижения в сферата на науката и образованието бяха отличени с награди "Варна" за 2024 г. Номинациите бяха утвърдени с пълно единодушие от Общинския съвет.

Колективната награда „Варна“ за наука и висше образование в категория „Природни науки“ беше присъдена за създаването на първата в България бакалавърска специалност „Data Science“ на екип с ръководител проф. д-р Юлиян Василев и членове: проф. д-р Владимир Сълов, проф. д-р Снежана Сълова, проф. д-р Силвия Парушева, доц. д-р Иван Куюмджиев, доц. д.н. Павел Петров, доц. д-р Янка Александрова, гл. ас. д-р Бонимир Пенчев, гл. ас. д-р Борис Банков, гл. ас. д-р Латинка Тодоранова, гл. ас. д-р Олга Маринова, гл. ас. д-р Радка Начева, гл. ас. д р Стойчо Стоев, гл. ас. д-р Мария Армянова, гл. ас. д-р Миглена Стоянова, гл. ас. д-р Михаил Радев и ас. Йордан Вълков от катедра „Информатика“ на Икономически университет – Варна.

Номинацията беше направена от Академичния съвет на ИУ – Варна за създаването на първата в България бакалавърска специалност „Data Science“, въведена в изпълнение на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ EDUTransform, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Това беше предшествано от сериозен изследователски опит с практическа насоченост. Подготовката за въвеждането на специалността включва провеждането на редица експерименти, създаване, тестване и валидиране на нови подходи в информатиката и включването им в учебните програми и учебните материали. Това е сериозна работа на екипа, кристализирала в нова специалност, която се вписва отлично на образователния пазар – отговаря много точно на търсенето на аналитични специалисти. Усилията на катедра “Информатика” при ИУ – Варна за развитие на област 4 “Природни науки, математика и информатика” от висшето образование и прилагането на иновативни подходи в учебно-възпитателния процес водят до разработване и въвеждане на специалност „Data Science“ в ОКС "бакалавър" по проект „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", чиято цел е подготовка на специалисти в областта на организацията, администрирането, интегрирането на данни, извършване на интелигентни бизнес анализи и извличането на нови знания от данните.

Икономически университет – Варна е част от Дълбоко технологичен иновационен порт Варна (Varna Deep Tech Innovation Port), който е насочен към създаване и развитие на устойчиви технологични иновации. Основната му цел е да превърне Варна в притегателен център за създаване и внедряване на дълбоко технологични иновации, които да спомагат за подобряването на социално-икономическото развитие на региона, България и Европа посредством засилено взаимодействие между различни заинтересовани страни – академия, бизнес, стартъп, младежки организации, местна администрация и др. Екипът на катедра “Информатика” участва активно в реализацията на дейностите, свързани с развитието на дълбоко технологични иновации в различни области, в т.ч. насочени към провеждане на научни изследвания и сътрудничество с предприемачески екосистеми на международно и местно ниво.

От името на наградения екип отличието получи проф. д-р Владимир Сълов – декан на факултет „Информатика“ в Икономически университет – Варна.

23 май 2024Подобни