Икономически университет – Варна

IX-ти национален конкурс по одит за студенти "Млад одитор" 2020

През месец Март 2020 г. Стартира деветото издание на Националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор”. Конкурсът се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и одиторските дружества “Ейч Ел Би България” и “Захаринова Нексиа”. Петчленно жури ще оцени представянето на участниците в конкурса и ще определи първите трима от тях, които ще получат парични награди, финансиране на обучение в образователна степен в избрано от тях висше училище в България и едномесечни стажове в компаниите организатори. За други двама участници, предложили оригинален подход при решаването на казусите, са предвидени стипендии за обучение. Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора, както и подчертаването на ролята на одита в обществото. Конкурсът е насочен към студентите, обучаващи се в професионално направление „Икономика“ от всички висши училища и колежи в България и чужбина, независимо от степента и формата им на обучение.

Регламент

Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор“ – 2020 г.

Конкурсът се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и одиторските дружества „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова Нексиа“ ООД. Конкурсът има за цел да провокира интереса на студентите към одиторската професия и да ги стимулира да придобият повече знания в тази област, както и да подчертае ролята на одита в бизнеса и обществото като цяло. Състезанието е насочено към всички студенти, обучаващи се в професионално направление „Икономика“, от всички университети и колежи в България и чуждестранни висши училища, независимо от степента и формата им на обучение. Конкурсът се провежда на български език.

Конкурсът се провежда в три етапа:

1. Първи етап – Регистрация

Студентите се регистрират на сайта на конкурса http://mladoditor.vuzf.bg Един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация.

Начало – 4 март 2020 г.
Край – 3 април 2020 г.

2. Втори етап – Решаване на тест

Тестът се състои от 20 въпроса и всеки участник разполага с 30 минути и един опит в рамките на периода, за да реши теста. След изтичане на времето, тестът автоматично се затваря. Успешно решилите теста преминават към трети етап.

Начало - 9 април 2020 г.
Край - 23 април 2020 г.

3. Трети етап – Решаване на казус и писане на есе на тема „Сметна палата на Рeпублика България – независим гарант за добро финансово управление и отчетност в публичния сектор”. На сайта се публикува казус по одит, за решаването на който студентите имат на разположение два часа.

Начало - 27 април 2020 г.
Край – 25 май 2020 г.

Петчленно жури извършва класиране след приключване на третия етап – решаване на казус и определя тримата участници, класирани съответно на първо, второ и трето място. Ще бъдат присъдени и две поощрителни награди за класираните на четвърто и пето място. Победителите в конкурса ще спечелят следните награди:

Първо място – финансиране на образователна степен във висше училище в България в размер на 2 000 лева, учредена от одиторски дружества “Ейч Ел Би България” и “Захаринова Нексиа” и едномесечен стаж в двете дружества. Второ място – награда „Академик Иван Гюзелев“, финансиране на магистърска степен във висше училище в България в размер на 1000 лв., учредена от Сметната палата на Република България и едномесечен стаж в институцията. Трето място – финансиране на образователна степен във висше училище в България в размер на 1000 лв., учредена от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Четвърто място – финансиране на образователна степен във висше училище в България в размер на 500 лв., учредена от Института на дипломираните експерт-счетоводители и право на едномесечен стаж в одиторски дружества “Ейч Ел Би България” или “Захаринова Нексиа”. Пето място – стипендия в размер на 15 % от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с преподаване на български език; сертификат за участие. Официалната церемония по награждаване на победителите ще бъде проведена във ВУЗФ на 11 юни. На събитието са поканени всички студенти, които успешно са преминали първия етап и са решавали казуса, както и партньори на организаторите. След церемонията имената на спечелилите ще бъдат публикувани и на сайта на събитието. Партньори на конкурса са Сметната палата на Република България, Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Подробна информация за конкурса можете да видите на http://mladoditor.vuzf.bg/

09 мар 2020Подобни