Икономически университет – Варна

Х-та Студентска научна конференция "Търговия 2030"

На 19 април 2023 г. (сряда) катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ организира X-та студентска научна конференция на тема „Търговия 2030“, посветена на актуалните проблеми и измерения на модерната търговия

Началният час на форума е 8:00 ч. в зала 2-220 (втори корпус на ИУ – Варна).

Научно жури:

  1. Доц. д-р Михал Стоянов - председател
  2. Доц. д-р Виолета Янева Димитрова
  3. Доц. д-р Донка Димитрова Желязкова
  4. Гл. ас. д-р Виолета Петева Ласкова
  5. Гл. ас. д-р Миглена Душкова Милева
  6. Гл. ас. д-р Десислава Кирилова Гроздева – секретар

Ще очакваме Вашите научни доклади, разработени съгласно техническите изисквания! Научното жури ще определи най-добрите разработки. Участието е свързано с презентиране на доклада под Power Point и кратко резюме в рамките на 5-7 минути. Надяваме се дискусията по проблемите на съвременната търговия, да бъде отправна точка в работата на всички дипломиращи се студенти и да предизвика идеи за тяхната бъдеща работа! Изискванията за оформяне на доклада са качени в платформата e-learn в дисциплината "Спецсеминар".

Представените доклади ще бъдат публикувани в сборник със студентски разработки „Търговия 2030“ (10-то издание), който е с присъединен ISSN 2367-8070 (предишните издания на сборника са депозирани в университетската библиотека и в националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“). Класираният на първо място участник, ще има възможност да представи своята разработка в заключителната сесия на Прегледа на студентската научна дейност на Икономически университет – Варна през м.май.

Отличените на първо, второ и трето място студенти ще бъдат наградени с грамоти и награди, а на всички участници ще бъдат връчени сертификати за участие.

Изисквания към оформянето на докладите:

Максимален обем – 8 печатни страници

Докладът се изпраща на електронната поща на адрес iut@ue-varna.bg

Краен срок за получаване на доклада: 14.04.2023 г.

Отговорността за съдържанието на доклада е на автора.

15 мар 2023Подобни