Икономически университет – Варна

Годишни поименни награди за 2009 г. на Община Варна за студенти

За трета поредна година Община Варна и Студентски съвет на Икономически университет - Варна обявяват начало на процедурата за кандидатстване за Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от Варненските висши учебни заведения.

Тази година Наградата се присъжда за две области:
- участие в студентски олимпиади, международни и национални състезания и конкурси (за студенти, класирани на I, II или III място) или научни форуми (за студенти с отлично представяне);
- участие в обществени, културни или спортни мероприятия на академичната общност или в дейности със социална насоченост и доброволчество.

Право на участие има всеки студент, който отговаря на условията:
- към момента на подаването на документите е записан редовна форма на обучение в Икономически университет - Варна;
- да има успех за предходната учебна година не по-нисък от " много добър" ( 4,50) ;
- да е вземал участие в дейността на Студентски съвет или другите органи на управление на Университета, да е организатор и участник на крупни акции и мероприятия, да е участвал в конференции, семинари и други организирани мероприятия на местно, национално ниво.

Необходими документи за кандидатстване:
- формуляр - декларация по образец на Община Варна;
- копия от документи, удостоверяващи участието на студента в дейностите, визирани във формуляр-декларацията;
- рецензия от хабилитирано лице в съответната научна област, ако студента кандидатства с научна дейност;
- документ за успех на студента за предходната учебна година, издаден от съответната факултетна канцелария.

Срок за кандидатстване: 16.10.2009 г. (петък)

За повече информация и подаване на документи - кабинетът на Студентски съвет ( 123в).

01 окт 2009Подобни