Икономически университет – Варна

Фондация "Атанас Буров" обявява конкурс за стипендии за академичната 2023/2024 година

Фондация „Атанас Буров” обявява конкурс за стипендии за академичната 2023/2024 година. Стипендията е в размер на 400 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.

Право на участие имат студенти, които:
  • се обучават в редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
  • имат завършен най-малко ІІІ курс;
  • имат успех от цялото следване не по-малко от много добър (4.50).
До 31 октомври 2023 г. кандидатите представят:
  1. Информационна карта;
  2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2023/2024 г. с посочен общ успех от следването или академична справка;

Документите се изпращат по пощата на адрес: София 1000, бул. „Кн. Ал. Дондуков” № 4-6, Пощенска банка, Служебен вход, за фондация „Атанас Буров”, за конкурса за стипендии „Атанас Буров”. Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани.

Крайният срок за подаване на документите е 17:00 ч. на 31 октомври 2023 г.

В периода 13 - 30 ноември 2023 г. кандидатите ще положат тест (примерен тест) и с тях ще се проведе събеседване във Варна, Свищов и София. За дата, час и място на събеседването, кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.

Одобрените за стипендия кандидати ще бъдат обявени на www.atanasburov.org, секция „Конкурси” след 15 декември 2023 г. На стипендиантите може да бъде осигурен платен стаж при настоятели на Фондацията.

За допълнителна информация:
тел: 02 811 6433; 02 811 6434, 089916 55 98
email: fnburov@gmail.com; fnburov@postbank.bg

10 окт 2023Подобни