Икономически университет – Варна

CIMA University Management Accounting Day се проведе на 21 октомври 2019

CIMA University Management Accounting Day

On October 21, 2019 over 40 students and academics  took part in University Management Accounting Day CEE 2019 at University of Economics - Varna. Another 40 students were part of the audience at the time of  the team work presentations. The event was organized jointly with CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) and included  a lecture on cyber risk, short explanation for CIMA qualification framework and exemptions for the UE-Varna students and a mini business game for students. The competition was held simultaneously in 20 universities and 7 countries in CEE region:  Poland, Czech Republic, Slovakia, Romania, Ukraine, Hungary, Bulgaria and was addressed mainly to first year bachelor students.

The participants were welcomed by Asoc. Prof. PhD Hristina Blagoycheva, Dean of the Faculty of Finance and Accounting and greeted online by Karen Phang, Associate Director Global Academic Engagement at CIMA. The lecture on Cyber risk was delivered by Assoc. Prof. Sylvia Parusheva, PhD. The CIMA framework and exemptions were explained by Assoc. Prof. Anita Atanassova, PhD. Assoc. Prof. Vladimir Zhechev, PhD and Svetlana Petrova, CIMA certified professional made a brief summary and comments on students’ presentations. Three departments took part in the event: Accounting department, Marketing department and Informatics department with the active cooperation and support by the vice rector for Internationalization- Assoc. Prof.  Radan Miryanov, PhD.

In the business game 3 teams of  students (from Bachelor Programmes in English “International Business” and “Accounting”) competed against each other in solving a complex investment case to show their motivation, quick thinking, team work and presentation skills, as well as leadership attitude. They had to come up with a solution within a restricted time frame and with limited resources available. The business game was addressing the test of soft skills for the economic students in the beginning of their education. The winning team presented the best solution to the case, while the other teams also had valuable ideas. The winners were selected by a jury that included Assoc. Prof. Anita Atanassova, PhD, Assoc. Prof. Vladimir Zhechev, PhD, Ch. Assist. Prof. Dragan Georgiev, PhD and Svetlana Petrova, CIMA certified professional and special guest. The winning team received Certificates by CIMA and motivational prizes. The winning team was awarded the special prize: a free online CIMA course. The best student elected will have the chance to visit a global employer in Poland, highly evaluating CIMA qualification. The event finished with a lot of satisfaction and benefits for all participants – future leaders in the field of financial management and management accounting.

Ден на управленското счетоводство в ИУ-Варна

На 21 октомври 2019 г. в Икономически университет - Варна над 40 студенти и преподаватели взеха участие в Деня на управленското счетоводство в университетите за Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 2019. Други 40 студенти бяха част от публиката по време на презентациите на екипната работа. Събитието беше организирано съвместно с CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) и включваше лекция за кибер-риска, кратко обяснение за квалификационната рамка на CIMA, освобождаването от изпити на CIMA за студентите от  ИУ-Варна и мини бизнес игра за студенти. Състезанието се проведе едновременно в 20 университета и 7 държави от региона на ЦИЕ: Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Украйна, Унгария, България и беше адресирано главно към студенти от първи курс.

Участниците бяха приветствани от доц. д-р Христина Благойчева, декан на Финансово-счетоводния факултет и поздравени онлайн от Карън Фанг, асоцииран директор за Global Academic Angagement в CIMA. Лекцията за кибер-риска изнесе доц. д-р Силвия Парушева. Квалификационната рамка и освобождаването от изпити на CIMA бяха обяснени от доц. д-р Анита Атанасова. Доц. Д-р Владимир Жечев и Светлана Петрова, сертифициран професионалист от CIMA, направиха кратко резюме и коментари за презентациите на студентите. В събитието взеха участие три катедри: Счетоводна отчетност, Маркетинг и Информатика с активното сътрудничество и подкрепа от заместник ректора по интернационализация - доц. д-р Радан Мирянов.

В бизнес играта 3 екипа от студенти (от англоезичните специалности в ОКС “бакалавър“ „Международен бизнес“ и „Счетоводство“) се състезаваха един срещу друг в решаването на сложен инвестиционен казус, за да покажат своята мотивация, бързо мислене, работа в екип и презентационни умения, както и лидерско отношение. Те трябваше да намерят решение в ограничени срокове и с ограничени налични ресурси. Бизнес играта беше насочена към тест на „меките умения“ за студентите по икономика в началото на обучението им. Отборът победител представи най-доброто решение на случая, но останалите отбори също имаха ценни идеи. Победителите бяха избрани от жури, което включваше доц. д-р Анита Атанасова, доц. д-р  Владимир Жечев, гл. ас. д-р Драган Георгиев и Светлана Петрова, сертифициран член на CIMA и специален гост. Спечелилият отбор получи сертификати от CIMA и мотивационни награди. Отборът победител беше отличен със специалната награда: безплатен онлайн курс на CIMA. Най-добрият избран студент ще има шанса да посети глобален работодател в Полша, който оценява високо квалификацията на CIMA. Събитието завърши с много удовлетвореност и ползи за всички участници – бъдещи лидери в сферата на финансовия мениджмънт и управленското счетоводство.

24 окт 2019Подобни