Икономически университет – Варна

100 години финансова наука в Икономически университет – Варна

През 2022 г. Икономически университет – Варна отбелязва още един вековен юбилей – 100 години изучаване на финансова наука. То започва веднага след създаването на Варненското търговско висше училище с учебната дисциплина „Финансова наука“, която е задължителна за всички студенти. В края на 1936 г. Академичният съвет взема решение за създаване на Катедрата по финансова наука. Тя се ангажира с преподаване на няколко дисциплини, от които задължителни за изучаване във всички специалности са „Обща теория на държавните финанси“ и „Парично, банково и борсово дело“. През 40-те години се преподават дисциплините „Учение за балансите“ и „Наука за стопанското предприятие“, в които се включват теми от сферата на корпоративните финанси. През 1948 г. е създадена  специалност „Финанси и банково дело“ (една от първите шест специалности във висшето училище), преименувана две години по-късно на „Финанси и кредит“.

През 1948 г. висшето училище (тогава Варненски държавен университет) е поставено под ръководството на Комитета за наука, изкуство и култура, с чиято административна разпоредба от 1953 г. се преустановява приемът на студенти по специалност „Финанси и кредит”. Три години по-късно е закрита и едноименната катедра. Но и след това във Висшия институт за народно стопанство „Димитър Благоев“ – Варна се осигурява базисно обучение на студентите по финансиране и кредитиране на социалистическото стопанство.

След началото на демократичните промени в страната се възражда идеята за по-интензивно изучаване на финансови дисциплини. Тяхното администриране се поема от създадената през декември 1989 г. катедра „Финанси и кредит“. През 1990 г. са приети първите студенти в специалност „Банково дело “, а година по-късно – първият випуск по „Финанси“. От 1997 г. двете специалности са обединени във „Финанси“.

Водещата катедра е сред първите в ИУ – Варна, която предлага обучение в две магистърски специалности – „Финанси“ и „Банково дело“ (1996 г.). За пръв път в ИУ – Варна се приемат студенти по три магистърски програми – „Банков мениджмънт“, „Корпоративни финанси“ и „Публични финанси“ (2003 г.). От 2002 г. досега 18 души са придобили образователната и научна степен „доктор по финанси“.

Днес преподаването на финансова наука в университета заема своето достойно място в образователния портфейл на ИУ – Варна. Обучението се осъществява в две бакалавърски („Финанси“ и „Социална сигурност и застраховане“) и две магистърски („Банков мениджмънт“ и „Финанси и иновации“) специалности. Всички студенти в университета изучават дисциплината „Въведение във финансите“.

Освен в обучението на студенти и докторанти, преподавателският състав на катедрата работи усилено в научноизследователската сфера и активно допринася за издигане равнището на българската финансова наука в страната и чужбина. От преподаватели на катедрата са издадени първи и единствени по рода си у нас студии и монографии, посветени на банковите бизнес модели, дигитализацията в банкирането, управлението на риска в банките, структурата и мениджмънта на инвестиционните фондове, корпоративната дивидентна политика, частните пенсионни схеми, монетарната бедност, данъците с кауза, данъчната автономност на местните власти и много други.

Много плодотворна е дейността на основания през 2012 г. по инициатива на студентите от катедрените специалности клуб „Финанси“. Той организира редица събития – национални конкурси и състезания, кариерни форуми, отворени лекции и обучения с експерти от бизнеса и академичните среди.

Вече 100 години преподаването на финансовата наука в ИУ – Варна съчетава традициите с новаторството и успешно устоява на предизвикателствата на времето. По повод юбилея през 2022 г. катедра „Финанси“ предвижда провеждането на редица събития и инициативи, в т.ч. издаване на монография и кръгла маса на тема „COVID-19 рефлексии върху финансовия сектор“, публична лекция на гост-лектор от чужбина, студентски форум под надслов „Финансовите иновации през погледа на поколение Z“ и др.

10 яну 2022Подобни