Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Дарина Димитрова

Основи на правото
Административно право и процес
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 56 - 64.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 228.
Статия 2020
Общество и право, София : Съюз на юристите в България, 2020, 4, 73 - 84.
Статия 2020
Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив. Сер. A. Обществени науки, изкуство и култура [Scientific Works of the Union of Scientists. Ser. А. Public Sciences, Art and Culture], Пловдив : Дом на учените - Пловдив, 6, 2020, 4 - 8.
Статия 2020
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 1, 36 - 53.
Доклад 2019
Internationalization of higher education in Azerbaijan and ways of increasing its competitiveness , Baku: Biznes University Press, ISBN: 978-9952-37-226-7, http://bbu.edu.az/uploads/files/Konfrans/Konfrans%202019.pdf, 2019, 278 - 281.
Статия 2019
Философия : Научно списание, София : Аз Буки, 28, 2019, 4, 398 - 414.
Студия 2019
Годишник на БСУ, Бургас : Бургаски свободен университет , 40, 2019, 243 - 258. ISSN 1311-221-X.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 349 - 357. ISSN 2603-5073.
Статия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, Аз Буки, XXVII, 2019, 2, 141 - 153.
Преглед на всички публикации