Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Дарина Димитрова

Консултации

Вторник, кабинет 509: 13:15-15:15

Сряда, кабинет 509: 08:30-10:30

Дисциплина Курс и Специалност
Право на европейския съюз Курс 4, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Право на европейския съюз Курс 4, Публична администрация (Редовно обучение)
Конституционно право Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Съдебна администрация Курс 4, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
15:15 17:00 127Г Л Право на европейския съюз 22, 23
Сряда
11:15 13:00 2-228 У Конституционно право 4
13:30 16:00 2-225 Л Съдебна администрация 22
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 228.
Статия 2020
Общество и право, София : Съюз на юристите в България, 2020, 4, 73 - 84.
Статия 2020
Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив. Сер. A. Обществени науки, изкуство и култура [Scientific Works of the Union of Scientists. Ser. А. Public Sciences, Art and Culture], Пловдив : Дом на учените - Пловдив, 6, 2020, 4 - 8.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 210 - 218.
Статия 2020
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 1, 36 - 53.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 56 - 64.
Студия 2019
Годишник на БСУ, Бургас : Бургаски свободен университет , 40, 2019, 243 - 258. ISSN 1311-221-X.
Статия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, Аз Буки, XXVII, 2019, 2, 141 - 153.
Учебник 2019
Варна: Наука и икономика, 2019, 379.
Доклад 2019
Юридически сборник, Бургас : БСУ. Център по юрид. науки , 26, 2019, 349 - 355. ISSN 1311-3771.
Преглед на всички публикации