Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Дарина Димитрова

гл. ас. д-р Дарина Димитрова

гл. ас. д-р Дарина Димитрова

509

darina@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?user=vG2M5tMAAAAJ&hl=bg

Автобиография

https://publons.com/researcher/3166104/darina-dimitrova/

https://orcid.org/0000-0002-0613-1840

Консултации

Понеделник, кабинет 509: 15:00-17:00

Вторник, кабинет 509: 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на публичното право Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Местна власт и самоуправление Курс 3, СА (Редовно обучение)
Съдебна администрация Курс 4, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 447 У Основи на публичното право 3
Вторник
17:15 19:00 448 Л Местна власт и самоуправление 4
Сряда
10:15 13:00 2-229 Л Съдебна администрация 35
Вид Година Публикация
Статия 2021
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз-Буки, Год. 29, 2021, 1, 9 - 20.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 169. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 72).
Статия 2021
Общество и право, София : Съюз на юристите в България, 2021, 2, 52 - 64.
Монография 2021
Варна : Унив. изд. на ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 183 с. ISBN 978-954-715-709-5.
Студия 2021
Норма, София : Сиела Норма АД, 2021, 5, 47-70.
Статия 2020
Общество и право, София : Съюз на юристите в България, 2020, 4, 73 - 84.
Статия 2020
Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив. Сер. A. Обществени науки, изкуство и култура [Scientific Works of the Union of Scientists. Ser. А. Public Sciences, Art and Culture], Пловдив : Дом на учените - Пловдив, 6, 2020, 4 - 8.
Статия 2020
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 1, 36 - 53.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 210 - 218.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 228.
Преглед на всички публикации