Икономически университет – Варна

доц. д-р Христо Мавров

доц. д-р Христо Мавров

доц. д-р Христо Мавров

315Б

mavrov_h@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, кабинет виртуална стая https://meet.google.com/zoa-kspc-fov: 14:30-16:30

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/zoa-kspc-fov: 11:15-13:15

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, СО (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 11:00 Е–323 Л Микроикономика 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Четвъртък
09:15 12:00 Е–Н207 Л Микроикономика 8, 16, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Вид Година Публикация
Статия 2021
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2021, 1, 401-411.
Статия 2020
Известия. Списание на Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 2, 81 - 96.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 176 - 184.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Международна научно-практическа конференция : Сборник с доклади, 25 септ. 2020, Варна : Наука и икономика, 2020, 119 - 127.
Доклад 2020
Икономическите предизвикателства: държавата и пазарът : Пета научна конференция на катедра Икономикс, София : Изд. комплекс - УНСС , 2020, 13 - 22.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 657 - 669.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 44 - 87.
Доклад 2019
Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на катедра „Икономикс“ на УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 39 - 50. ISBN 978-619-232-222-9 (CD).
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 2, 180 - 188.
Статия 2019
Научни трудове. УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 59, 2019, 5, 325 - 337.
Преглед на всички публикации