Икономически университет - Варна

доц. д-р Христо Мавров

доц. д-р Христо Мавров

318A

mavrov_h@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет E-learn: 11:00-13:00

Консултации

Сряда, кабинет E-learn: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

05 юни 2020, кабинет E-learn Микроикономика: 16:00-

05 юни 2020, кабинет E-learn Макроикономика: 16:00-

05 юни 2020, кабинет MOODLE Микроикономика, ДО: 16:00-

10 юни 2020, кабинет E-learn Микроикономика: 09:00-

10 юни 2020, кабинет E-learn Макроикономика: 09:00-

10 юни 2020, кабинет MOODLE Микроикономика, ДО: 09:00-

Вид Година Публикация
Доклад 2020
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ЕРАТА НА ДИГИТАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, Сборник с доклади от Междунарадна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 1, 2020, 1, 119-127.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 657 - 669.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 2, 180 - 188.
Статия 2019
Научни трудове. УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 59, 2019, 5, 325 - 337.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 44 - 87.
Доклад 2019
Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на катедра „Икономикс“ на УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 39 - 50. ISBN 978-619-232-222-9 (CD).
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, 5 - 12.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създаването на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 135 - 144.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Преглед на всички публикации