Икономически университет - Варна

доц. д-р Христо Мавров

доц. д-р Христо Мавров

318A

mavrov_h@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет E-learn: 11:00-13:00

Консултации

Сряда, кабинет E-learn: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

05 юни 2020, кабинет E-learn Микроикономика: 16:00-

05 юни 2020, кабинет E-learn Макроикономика: 16:00-

05 юни 2020, кабинет MOODLE Микроикономика, ДО: 16:00-

10 юни 2020, кабинет E-learn Микроикономика: 09:00-

10 юни 2020, кабинет E-learn Макроикономика: 09:00-

10 юни 2020, кабинет MOODLE Микроикономика, ДО: 09:00-

Икономикс
Макроикономика
Вид Година Публикация
Статия 2019
Научни трудове. УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 59, 2019, 5, 325 - 337.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 44 - 87.
Доклад 2019
Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на катедра „Икономикс“ на УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 39 - 50. ISBN 978-619-232-222-9 (CD).
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 2, 180 - 188.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създаването на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 135 - 144.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, 5 - 12.
Доклад 2017
Сборник с доклади от VIII международна научна конференция "Икономика в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017)", Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, 269-274., Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, 269-274..
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 152 - 162.
Преглед на всички публикации