Икономически университет – Варна

доц. д-р Христо Мавров

доц. д-р Христо Мавров

315Б

mavrov_h@ue-varna.bg

Автобиография

Дисциплина Курс и Специалност
Макроикономика Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, НИИ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-05 (Петък)
09:15 13:00 Е-Н210 Л Макроикономика 45, 46, 47, 48, 49, 50
2021-02-06 (Събота)
13:30 17:00 Е-Н210 Л Макроикономика 45, 46, 47, 48, 49, 50
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 657 - 669.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 176 - 184.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Международна научно-практическа конференция : Сборник с доклади, 25 септ. 2020, Варна : Наука и икономика, 2020, 119 - 127.
Статия 2019
Научни трудове. УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 59, 2019, 5, 325 - 337.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 44 - 87.
Доклад 2019
Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на катедра „Икономикс“ на УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 39 - 50. ISBN 978-619-232-222-9 (CD).
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 2, 180 - 188.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създаването на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 135 - 144.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Преглед на всички публикации