Икономически университет – Варна

Мениджмънт на организациите

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Редовно обучение, Редовно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Управление и администрация

Професионално направление: Администрация и управление

Начална година: 2022

Обучаващите се студенти в тази специалност получават интегрирани знания в областта на основните функции на управлението – планиране, организиране, мотивиране и контролиране, както и умения за прилагането им при заемане на ръководни и изпълнителски длъжности в стратегическото, тактическото и оперативното управление на различни  организации, независимо от тяхната отраслова принадлежност.

Подготвя мениджъри в различни направления: ръководители на висши и средни нива в стопански и нестопански организации и дейности; мениджъри в организации от корпоративен тип и на дребния бизнес; изследователи и научни работници в областта на управлението; ръководен персонал в стопанската администрация, в т.ч. ръководителите на различни звена, аналитични специалисти и специалисти по управление на различните ресурси в организацията и др.

Специалност "Мениджмънт на организациите"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление " Администрация и управление"
Професионална квалификация "Управление и администрация"
Срок на обучение - 1 година (СС, СНУ) / 1,5 години (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - редовна
 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за магистър по “Мениджмънт на организациите”;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на магистрите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

 

 1. Професионални знания и умения

Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на управлението на организациите. Обучението надгражда комплексната и широкопрофилна подготовка, насочена към познаване на основните функции и дейности на управлението в бакалавърската степен. В резултат на това магистрите получават интегрирани знания, практически умения и професионални компетенции в следните насоки:

            а) Диагностика на средата на организациите с цел:

 • адаптиране към променящите се политически, икономически, демографски и други условия, вкл. и към мултикултурните различия;
 • кандидатстване и трайно включване в регионалните, националните и европейски проекти и програми;
 • продуктово обновление и поддържане на системата за управление на качеството;
 • разработване и внедряване на избраните стратегии.

            б) Разработване, избор и реализация на управленски решения като:

 • дефиниране на обекта и проблемите на управление;
 • целева ориентация на развитието;
 • разработване на алтернативи, оценка и стратегически избор на пазар, продукт, интеграция и други стратегически решения;
 • предприемачески процес, бизнес-разчети и оценки.

             в) Организиране и контрол върху изпълнението на организационните задачи чрез:

 • изграждане и развитие на съответстващи на поставените цели и на  средата производствени и управленски структури;
 • разработване и поддържане на оптимални пропорции в различните структури и организационните отношения;
 • контрол на изпълнението на  управленските решения;
 • изграждане и поддържане на подходящи управленски информационни системи за контрол.

            г) Управление на корпоративната социална отговорност на организацията:

 • изграждане, поддържане и използване на оптимална технологична структура и ноу-хау за устойчиво развитие;
 • взаимодействие със синдикалните организации и с организациите и структурите на гражданското общество с цел подпомагане на социалните дейности и инициативи;
 • създаване и поддържане на имидж на организацията чрез социално-отговорни практики.

            д) Управление участието на организациите в проекти, вкл. и европейски:

 •  управление на организациите съобразно европейската политика в областта;
 • поддържане на жизнеспособността на организацията чрез външно финансиране;
 • управление на финансовия портфейл на организацията чрез участието в различни проекти и програми.

            е) Управление на персонала чрез:

 • създаване на адекватна организационна култура и на съпричастност на персонала с традициите, визията и стратегията на организацията;
 • стратегическо управление на човешките ресурси;
 • кадрово развитие на персонала като неразделна част от корпоративната стратегия.
 1. Обучение по специалност „Мениджмънт на организациите“

Учебният план на магистърската програма “Мениджмънт на организациите” е разработен в съответствие с нашия и световен опит в подготовката на магистри по управление от нисше, средно и висше управленско равнище на бизнес и публичните организациите. В него се включват както специализиращи дисциплини, така и специални за обучаемите, завършили специалности в други специалности освен „Мениджмънт”, „Стопанско управление” и „Бизнес администрация”.

Специалният блок на магистърска програма “Мениджмънт на организациите” се формира като цяло от най-важните дисциплини на специалност “Мениджмънт”, формиращи базовите им знания и умения в областта на управлението. Чрез тях се осигурява мениджърска подготовка на бъдещите магистри, дава им се възможност за мобилност към изискванията на стопанската и административната практика и техните интереси. С усвояването на знанията от тези специални дисциплини се създават условия за формиране на управленски знания и умения за работа в различните типове организации.

Теоретичните знания и практическите умения на магистрите в магистърската програма се формират в курса на обучение по специалността чрез възможност за изучаването на специализиращи дисциплини, даващи профилирана подготовка по „Мениджмънт на организациите“. Те са структурирани в следните направления: 1) Надграждащи основните управленски знания; 2) С управленска насоченост; 3) Конкретизиращи управленски; 4) Изборни управленски; 5) Управленски умения.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като практически занятия, делови и ролеви игри, решаване на казуси, разработване на реферати и есета, курсови работи и проекти, изготвяне на презентации и др.

Целият курс на обучение завършва със защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит по специалността.

Завършилите пълния курс на обучение магистри по специалността получават образователно-квалификационната степен “Магистър” по  професионално направление 3.7. “Администрация и управление”, специалност “Мениджмънт на организациите” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

 

 1. Възможности за реализация

Цел на магистърската програма „Мениджмънт на организациите” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят в бизнес организации и/или техни подразделения и/или в структурите на публичната администрация, (2) могат ефективно да изпълняват задълженията си на мениджъри, (3) управляват поверените им ресурси на организациите-работодатели, (4) оползотворяват възможностите за бизнес развитие, (5) мислят креативно, анализират бизнес процеси и вземат адекватни управленски решения.           

Завършилите  образователно-квалификационна степен „Магистър по Мениджмънт на организациите” могат да работят на длъжност мениджър във висшия, средния и нисшия управленски състав в производствени и търговски организации, организации в сферата на услугите (банково-застрахователен бизнес, социално ориентирани дейности и др.), в публични организации и др., както и в областта на научно-изследователската дейност и експертизата. Те могат да заемат ръководни и изпълнителски длъжности в стратегическото, тактическото и оперативното управление на всички частни, с чуждестранно участие и публични бизнес-организации, независимо от тяхната отраслова принадлежност.

 

 1. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Мениджмънт на организациите“

Съгласно Националната квалификационна рамка, магистрите, обучаващи се в тази специалност, придобиват следните компетенции:

 • Професионални компетентности:
 • анализират факти, събития и явления, свързани с функционирането на различни организации;
 • извеждат оценки, очертават тенденции, формулират решени и нерешени въпроси и проблеми на изследваните обекти;
 • използват нови стратегически подходи; формират и изразяват собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа;
 •  предлагат насоки за решаване на открити проблеми, за усъвършенстване на функционирането и бъдещо развитие на управляваните организации.
 • Комуникативни и социални компетентности:
 • притежават умения за създаване, формиране, оценка, развитие и поддържане на екипи;
 • контактуват свободно с хора в мултикултурна среда и пълноценно общуват на някои от най-разпространените европейски езици;
 • представят разбираемо идеи пред широка аудитория, вкл. специалисти и неспециалисти, защитават различни позиции и гледни точки, като прилагат разнообразни методи и техники за анализ и въздействие
 • Самостоятелност и отговорност:
 • разработват, оформят, представят и защитават тези и становища;
 • работят самостоятелно или в екип по възложени задачи, като координират усилията си с други хора, изпълнявайки части от обща работа/задача, спазвайки предварително определени условия и срокове;
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявяват творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
 •  Компетентност за учене:
 • оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения;
 •  планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.
Специалност
Начална година
2022
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Проектен мениджмънт 9 8 Изпит 240 165 75
Корпоративно управление 9 8 Изпит 240 180 60
Регионално развитие 9 8 Изпит 240 180 60
Социална отговорност на бизнеса 9 6 Изпит 180 120 60
Управление на персонала 10 8 Изпит 240 180 60
Магистърски семинар 10 8 Текуща оценка 240 210 30
Европейска бизнес политика 10 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 10 6 Текуща оценка 180 120 60
Общо за Специализиращи 60 1800 1320 480
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 1770 480


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-руски 10 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти