Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възлагана чрез процедура №2

ДОКУМЕНТАЦИЯ към процедура по обявена от Икономически университет – Варна обществена поръчка с ред за възлагане – публично състезание с предмет „Предприемаческа мрежа по Пътя на коприната /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7124 1000/ по проект с референтен номер BSB 570 “Местната култура по пътя на коприната“, акроним SILC, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ и съфинансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България. 

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 15 април 2020 г.

  1. Решение за откриване на процедура
  2. Обявление за поръчка
  3. Документация
  4. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 26.03.2020 г.

      5. Уведомително писмо за отваряне на ценовите предложения

Дата на публикуване: 16.04.2020 г.

      6. Протокол вх.№ РД-20-436/16.04.2020 г.
      7. Протокол вх.№ РД-20-483/04.05.2020 г.
      8. Доклад от 04.05.2020 г.
      9. Решение от 04.05.2020 г.
    10. Информация по реда на чл. 98, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗОП

          Дата на публикуване: 04.05.2020 г.

    11. Договор
    12. Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване 22.06.2020 г.

     13. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване 02.02.2021 г.