Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възлагана чрез процедура № 5

ДОКУМЕНТАЦИЯ към процедура по обявена от Икономически университет – Варна обществена поръчка с ред за възлагане – договаряне без предварително обявление с предмет Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от Икономически университет – Варна на обособена територия на Община Варна с изключение на кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 0912 1200 „Газ за битови нужди“/ с прогнозна стойност, определена на 09.10.2019 г .

 

СРОК за влизане на решението в сила - 16.30 часа на 31 октомври 2019 г.

  1. Решение за откриване на процедура

Дата на публикуване: 21.10.2019 г.

      2. Покана за участие в процедурата

Дата на публикуване: 04.11.2019 г.

       3. Доклад вх. № РД-20-724/02.12.2019 г.
       4. Решение за избор на изпълнител
       5. Информация по реда на чл. 98, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗОП

Дата на публикуване 03.12.2019 г.

         6. Договор
         7. Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване: 19.12.2019 г.

          8. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване: 17.01.2022 г.