Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възлагана чрез процедура № 3

ДОКУМЕНТАЦИЯ по обявена обществена поръчка от Икономически университет – Варна с решение РД-21-1200/13.09.2019г. при ред за възлагане – публично състезание с предмет "Ремонт на общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. "Брегалница" №65” /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 4545 3100/ с прогнозна стойност, определена на 16.08.2019 г .

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 03 октомври 2019 г.

  1. Решение за откриване на процедура
  2. Обявление за поръчка
  3. Документация
  4. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 13.09.2019 г.

      5. Отговор

Дата на публикуване: 27.09.2019 г.

      6. Протокол вх.№ РД-20-543/10.10.2019 г.

Дата на публикуване: 10.10.2019 г.

      7. Уведомително писмо за отваряне на ценовите предложения

          Дата на публикуване: 18.10.2019 г.

       8. Протокол вх.№ РД-20-564/18.10.2019 г.
       9. Протокол вх.№ РД-20-631/05.11.2019 г.
     10. Доклад от 06.11.2019 г.
     11. Решение от 07.11.2019 г.
     12.
Информация по реда на чл. 98, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗОП

          Дата на публикуване: 08.11.2019г.

     13. Договор за възлагане на Обособена позиция №5

          Дата на публикуване: 11.12.2019 г.

     14. Договор за възлагане на Обособена позиция №3

         Дата на публикуване: 19.12.2019 г.

      15. Договор за възлагане на Обособена позиция №4

         Дата на публикуване: 20.12.2019 г.

      16. Обявление за възлагане и прекратяване на обособени позиции по процедурата

         Дата на публикуване: 10.01.2020 г.

      17. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция №5

          Дата на публикуване: 22.12.2020 г.

      18. Обявление за приключване на договор по Обособена позиция №3

          Дата на публикуване: 31.03.2022 г.