Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възлагана чрез процедура № 7


ДОКУМЕНТАЦИЯ към процедура по обявена от Икономически университет – Варна обществена поръчка с ред за възлагане – публично състезание с предмет „Изработка по спецификация, доставка и монтаж на мебели за нуждите на Икономически университет - Варна “ /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 3915 0000/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 11 декември 2017 г.

1. Решение за откриване на процедура
2. Обявление за поръчка
3. Документация
4. Техническа спецификация
5. Приложения (в DOC формат)
6. ЕЕДОП(в DOC формат)
7. Чертежи

Дата на публикуване: 17.11.2017 г.

8. Уведомително писмо за отваряне на ценовите предложения

Дата на публикуване: 14.12.2017 г.

9. Протокол вх.№ РД-20-940/14.12.2017 г.
10. Протокол №2 вх. № РД-20-54/17.01.2018 г.
11. Доклад вх.№ РД-20-55/17.01.2018 г.
12. Решение за избор на изпълнител

Дата на публикуване: 17.01.2018 г.

13. Решение за прекратяване

Дата на публикуване: 12.03.2018 г.

14. Обявление за прекратяване

Дата на публикуване: 14.03.2018 г.