Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 7

ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-1212/18.09.2019 г. с предмет: “Проучване на културното наследство по Пътя на коприната на територията на Североизточен район (BG 33) и Югоизточен район (BG 34) в България“ /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7124 1000/ по проект с референтен номер BSB 570 “Местната култура по пътя на коприната“, акроним SILC, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ и съфинансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България с прогнозна стойност, определена на 12.09.2019 г

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 30 септември 2019 г.

  1. Документация
  2. Проекто-договор
  3. Технически спецификации
  4. Методика
  5. Приложения (в DOC формат)
  6. Насоки за изследването, налични по дейност A.T1.1 “Проучване на културната и туристическата стойност по Пътя на коприната”.

Дата на публикуване: 18.09.2019 г.

      7. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Дата на публикуване: 30.09.2019 г.

      8. Протокол
      9. Информация по реда на чл. 98, ал. 1 т. 2 и т. 3 от ППЗОП

Дата на публикуване: 15.10.2019 г.

     10. Договор

Дата на публикуване: 04.11.2019 г.