Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 5


ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-442/31.03.2017 г. с предмет: "Изработка по спецификация, доставка и монтаж на мебели за нуждите на Икономически университет - Варна” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 3915 3000/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 07 април 2017 г.

1. Документация
2. Приложения (в DOC формат)
3. Чертежи

Дата на публикуване: 31.03.2017 г.

4. Протокол

Дата на публикуване: 19.04.2017 г.

5. Договор

Дата на публикуване: 12.05.2017 г.