Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 8


ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-1121/03.08.2017 г. с предмет: "Предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по стандарт GSM, UMTS и LTE допълнителни услуги, свързани с нея /фиксирана телефонна услуга/ и достъп до интернет, вкл. предоставяне на виртуална частна мрежа за нуждите на Икономически университет – Варна.” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 6421 2000/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 10 август 2017 г.

1. Документация
2. Методика за определяне на комплексната оценка
3. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 03.08.2017 г.

4. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Дата на публикуване: 10.08.2017 г.

5. Протокол

Дата на публикуване: 21.08.2017 г.

6. Договор

Дата на публикуване: 27.09.2017 г.