Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възлагана чрез процедура № 2


ДОКУМЕНТАЦИЯ към процедура по обявена от Икономически университет – Варна обществена поръчка с ред за възлагане – публично състезание с предмет "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Икономически университет - Варна” /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 0931 0000/ с прогнозна стойност, определена на 01.07.2019 г .

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 22 юли 2019 г.

1. Решение за откриване на процедура
2. Обявление за поръчка
3. Документация
4. Методика
5. Приложения (в DOC формат)
6. Справка консумация ел.енергия ИУ– Варна

Дата на публикуване: 02.07.2019 г.

7. Протокол вх.№ РД-20-279/24.07.2019 г.

Дата на публикуване: 24.07.2019 г.

8. Уведомително писмо за отваряне на ценовите предложения

Дата на публикуване: 01.08.2019 г.

9. Протокол вх.№ РД-20-330/05.08.2019 г.
10. Протокол вх. № РД-20-367/13.08.2019 г.
11. Доклад вх.№ РД-20-368/13.08.2019 г.
12. Решение за избор на изпълнител
13.
Информация по реда на чл. 98, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗОП

Дата на публикуване: 19.08.2019 г.

          14. Договор
          15. Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване: 01.10.2019 г.

          16. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване: 15.12.2020 г.