Икономически университет - Варна

Актуални покани

На тази страница може да следите отворените покани за набиране на проектни предложения по различни национални и международни проекти, които предоставят възможност за финансиране.

Експертите от сектор "Управление на проекти" са насреща за допълнителни разяснения и съдействие при интерес от Ваша страна за иницииране на проектно предложение по програмата.

С цел оперативна работа е необходимо да се запознаете предварително с публикуваните условия по актуалните покани и с процедура 11 РР Управление на проекти, достъпна в Системата за управление на качеството в ИУ-Варна. 

 • Втора покана за набиране на проектни предложения по програма "Развитие на бизнеса, иновации и МСП", компонент "Иновации за зелена индустрия", финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021:
  • Краен срок за подаване на проектни предложения 30.09.2020 година, 13.00 часа (българско време).
  • Допустими кандидати: регистриран в България МСП, както и големи предприятия с неповече от 25 % публична собственост, с най-малко три приключени финансови години, към датата на подаване на проекта.
  • Допустими партньори: всяко частно или публично дружество, търговско или нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или България.
  • Дейности, които ще се финансират: разработване, внедряване и инвестиране в иновативни природосъобразни технологии; разработка на "зелени продукти и услуги";  разработване и прилагане на "по-зелени производствени процеси".
  • Минимален размер на едно проектно предложение: 200 000 евро.
  • Максимален размер на едно проектно предложение: 1 000 000 евро.
  • Срок за изпълнение на проектите: от 24 до 36 месеца.
  • Допълнителна информация: тук