Икономически университет - Варна

Актуални покани

На тази страница може да следите отворените покани за набиране на проектни предложения по различни национални и международни проекти, които предоставят възможност за финансиране.

Експертите от сектор "Управление на проекти" са насреща за допълнителни разяснения и съдействие при интерес от Ваша страна за иницииране на проектно предложение по програмата.

С цел оперативна работа е необходимо да се запознаете предварително с публикуваните условия по актуалните покани и с процедура 11 РР Управление на проекти, достъпна в Системата за управление на качеството в ИУ-Варна. 

 • Втора покана за набиране на проектни предложения по програма "Развитие на бизнеса, иновации и МСП", компонент "Иновации за зелена индустрия", финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021:
  • Краен срок за подаване на проектни предложения 30.09.2020 година, 13.00 часа (българско време).
  • Допустими кандидати: регистриран в България МСП, както и големи предприятия с неповече от 25 % публична собственост, с най-малко три приключени финансови години, към датата на подаване на проекта.
  • Допустими партньори: всяко частно или публично дружество, търговско или нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или България.
  • Дейности, които ще се финансират: разработване, внедряване и инвестиране в иновативни природосъобразни технологии; разработка на "зелени продукти и услуги";  разработване и прилагане на "по-зелени производствени процеси".
  • Минимален размер на едно проектно предложение: 200 000 евро.
  • Максимален размер на едно проектно предложение: 1 000 000 евро.
  • Срок за изпълнение на проектите: от 24 до 36 месеца.
  • Допълнителна информация: тук
 • "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2020 год." на Фонд "Научни изследвания" (ФНИ)
  • Краен срок за кандидатстване до 17 часа на 30.09.2020 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат.
  • Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с актуалните обществени предизвикателства, определени в Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 в следните научни области: 1) Биологически науки; 2) Математически науки и информатика; 3) Медицински науки; 4) Науки за земята;  5) Обществени науки; 6) Селскостопански науки; 7) Технически науки; 8) Физически науки; 9) Химически науки; 10)Хуманитарни науки.
  • Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв.
  • Максималната сума за всеки отделен проект без средствата за ДМА и/или ДНМА е 120 000 лв. като допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв. за ДМА и/или ДНМА.
  • Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36 месеца.
  • Партньори: по настоящата процедура за конкурс кандидатите могат да участват съвместно с други допустими кандидати (партньори) чрез формиране на Обединение на кандидати. Взаимоотношенията между допустими кандидати, които кандидатстват в обединение, се определят в Споразумение за обединение, което е неразделна част от проектното предложение.
  • Екип по проекта:
   • За всяко проектно предложение се определя екип, който включва: 1) ръководител на проекта, трябва да бъде учен, притежаващ образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките“, с необходимата за успешното изпълнение на проекта научна и управленска компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография, научни публикации, притежание на патенти (ако е приложимо) в съответната научна област;  2) членове – учени, докторанти, постдокторанти и студенти.
   • Минималният брой членове на научни колектив (екип) по проект е пет, от които поне трима с ОНС „Доктор“.
   • Участници в научния колектив могат да бъдат и учени от организации, различни от базовата и партньорската организации.
   • В научните колективи могат да участват и учени от установени в чужбина научни организации, съгласно чл. 45, ал. 3, на Правилника на ФНИ.
  • Допълнителна информация, насоки и документи за кандидатстване на официалния сайт на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1173

 

 • "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти - 2020 год." на Фонд 'Научни изследвания" (ФНИ)
  • Краен срок за кандидатстване до 17 часа на 2.10.2020 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат.
  • Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания от млади учени и пост-докторанти, повишаване квалификацията им и получаване на високи научни постижения в следните научни области: 1) Биологически науки; 2) Математически науки и информатика; 3) Медицински науки; 4) Науки за земята; 5) Обществени науки; 6) Селскостопански науки; 7) Технически науки; 8) Физически науки; 9) Химически науки; 10) Хуманитарни науки.
  • Минималната сума за всеки отделен проект е 15 000 лв.
  • Максималната сума за всеки отделен проект е 30 000 лв.
  • Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца.
  • Партньори: по настоящата процедура за конкурс кандидатите не могат да участват съвместно с други допустими кандидати (партньори).
  • Екип по проекта:
   • За всяко проектно предложение се определя екип, който включва: 1) ръководител на проекта, трябва да бъде млад учен, притежаващ образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките“, или постдокторант с необходимата за успешното изпълнение на проекта научна компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография, научни публикации, притежание на патенти (ако е приложимо) в съответната научна област;  2) членове – учени, докторанти, постдокторанти и студенти.
   • Участници в научния колектив могат да бъдат и учени от организации, различни от базовата и партньорската организации.
   • В научните колективи могат да участват и учени от установени в чужбина научни организации, съгласно чл. 45, ал. 3, на Правилника на ФНИ.
  • Допълнителна информация, насоки и документи за кандидатстване на официалния сайт на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1175

 

 • "Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2020 г. на Фонд "Научни изследвания“ (ФНИ)
  • Краен срок за кандидатстване до 17.00 ч. на 05.10.2020 г.
  • Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers).
  • Дейности по програмата - осъществяване на научни изследвания по проекти от перспективни учени.
  • Допустими кандидати: По програмата „Петър Берон” кандидатстват съвместно кандидат-изследовател и българско висше училище или научна организация, в която ще бъде осъществен проекта (кандидат-базова организация, представлявана от научен ръководител).
  • Изискванията за  кандидатстващия перспективен изследовател са:
   • Националност: всяка.
   • Мобилност: от всяка страна към България (изследователят трябва да се премести или да се е преместил от друга страна на територията на България, където се намира бенефициентът).
   • Изследователят да не е пребивавал  в България (чрез работа или обучение ) повече от 12 месеца през последните 3 години преди подаването на проектното предложение.
   • Към датата на крайния срок за подаване на проектни предложения по конкурса, следва да притежава докторска степен или да има най-малко 4 години еквивалентен изследователски опит на пълно работно време.
   • Няма възрастова ограниченост.
   • Перспективният изследовател и научния ръководител на проекта, представляващ кандидат-базовата организация са различни лица.
   • Брой проектни предложения – един перспективен изследовател участва с едно проектно предложение.
  • Научни области на програмата – предоставя финансова подкрепа на изследователи, участващи в международна мобилност в осем научни области. Предложенията ще бъдат оценявани в избраната научна област. Кандидатите трябва да посочат на етапа на подаване, в коя от осемте научни области попада темата на изследването им: Химия (CHE); Обществени и хуманитарни науки (SOC); Икономически науки (ECO); Информатика и инженерни науки (ENG); Околна среда и науки за Земята (ENV); Науки за живота (LIF);Математика (MAT) ; Физика (PHY).
  • Максимална продължителност на проектното предложение: между 12 и 24 месеца с възможна начална дата на дейността по проектно предложение: 20.01.-1.06.2021 г.
  • Партньорство – организации-партньори не са допустими.
  • Финансиране: 100% от допустимите разходи.
  • Общият бюджет на проекта ще бъде изчислен съобразно продължителността на дейността в месеци, въз основа на сумите, посочени в Националната програма за научни изследвания „П. Берон”, до 5 000 лв. на месец.
 • Допълнителна информация, насоки и документи за кандидатстване на официалния сайт на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1178

 

 • Актуализирана Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ)
  • Срокът за кандидатстване е текущ:
   • До 1-ви ноември на предходната година – за международни форуми, които се провеждат от 1-ви януари до 31-ви юли на следващата година.
   • До 1-ви юни на настоящата година – за международни форуми, които се провеждат от 1-ви юли до 31-ви декември на настоящата година.
  • Целта на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми като се спазва принципа на споделено финансиране. Това дава възможност за активно включване на български учени в международната научна общност, популяризиране на научни резултати; тяхната сравнимост в международен обхват.

  • Допустими кандидати по процедурата могат да участват учени или колективи от учени от 1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

  • Критерии за оценка:

  • Бюджет:
   • за форуми за 1 ден (програмата не по-къса от 7 работни часа): до 4 000 лв.;

   • за форуми за 2 дни (програма не по-къса от 14 работни часа): до 6 000 лв.;

   • за форуми за 3 или повече дни (програма не по-къса от 20 работни часа): до 10 000 лв.;

   • ако конференцията се провежда само дистанционно, максималната сума за провеждане на конференцията се намалява до 40 %;

   • ако конференцията се провежда смесено – присъствено и дистанционно, тогава максималната сума се намалява до 60 %.
  • Допустими разходи:
   • Организационни разходи (разходи за наем на зали; разходи за наем на оборудване; разходи за изработка на постери; разходи за печатни и други конферентни материали, вкл. сборник с докладите от конференцията; разходи за закупуване на канцеларски материали).
   • Разходи за настаняване, логистика (разходи за настаняване на лектори, поканени от организаторите; разходи за настаняване на млади учени oт български научни организации или висши училища, участващи с доклад или постерно съобщение; разходи за кафе-паузи; разходи за официална вечеря; разходи за вътрешен транспорт в страната на участниците в научната проява и други присъщи разходи).
  • Недопустими са разходите за възнаграждения по трудови или граждански договори, такси правоучастие, дълготрайни материални или нематериални активи, компютърно или друго оборудване и апарати, включително и когато не представляват дълготраен актив.
  • Допълнителна информация, насоки и документи за кандидатстване на официалния сайт на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1179