Икономически университет – Варна

Актуални покани

На тази страница може да следите отворените покани за набиране на проектни предложения по различни национални и международни проекти, които предоставят възможност за финансиране.

Експертите от сектор "Управление на проекти" са насреща за допълнителни разяснения и съдействие при интерес от Ваша страна за иницииране на проектно предложение по програмата.

С цел оперативна работа е необходимо да се запознаете предварително с публикуваните условия по актуалните покани и с процедура 11 РР Управление на проекти, достъпна в Системата за управление на качеството в ИУ-Варна. 

 • „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.“ на Фонд "Научни изследвания"
  • Краен срок за кандидатстване до 17 часа на 09.07.2021 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат.
  • Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с актуалните обществени предизвикателства, определени в Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 в следните научни области: 1) Биологически науки; 2) Математически науки и информатика; 3) Медицински науки; 4) Науки за земята;  5) Обществени науки; 6) Селскостопански науки; 7) Технически науки; 8) Физически науки; 9) Химически науки; 10) Хуманитарни науки.
  • Финансови условия:
   • Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв.
   • Максималната сума за всеки отделен проект без средствата за ДМА и/или ДНМА е 120 000 лв. като допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв. за ДМА и/или ДНМА.
  • Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36 месеца.
  • Партньори: по настоящата процедура за конкурс кандидатите могат да участват съвместно с други допустими кандидати (партньори) чрез формиране на Обединение на кандидати. Взаимоотношенията между допустими кандидати, които кандидатстват в обединение, се определят в Споразумение за обединение, което е неразделна част от проектното предложение.
  • Екип по проекта:
   • За всяко проектно предложение се определя екип, който включва: 1) ръководител на проекта, трябва да бъде учен, притежаващ образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките“, с необходимата за успешното изпълнение на проекта научна и управленска компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография, научни публикации, притежание на патенти (ако е приложимо) в съответната научна област;  2) членове – учени, докторанти, постдокторанти и студенти.
   • Минималният брой членове на научни колектив (екип) по проект е пет, от които поне трима с ОНС „Доктор“.
   • Участници в научния колектив могат да бъдат и учени от организации, различни от базовата и партньорската организации.
   • В научните колективи могат да участват и учени от установени в чужбина научни организации, съгласно чл. 45, ал. 3, на Правилника на ФНИ.
  • Насоки и документи за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на ФНИ.
  • За повече информация можете да се обръщате към сектор "Управление на проекти"

 • „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год.“

  • Краен срок за кандидатстване до 17 часа на 09.07.2021 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат.
  • Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания от млади учени и пост-докторанти, повишаване квалификацията им и получаване на високи научни постижения в следните научни области: 1) Биологически науки; 2) Математически науки и информатика; 3) Медицински науки; 4) Науки за земята; 5) Обществени науки; 6) Селскостопански науки; 7) Технически науки; 8) Физически науки; 9) Химически науки; 10) Хуманитарни науки.
  • Финансови условия:
   • Минималната сума за всеки отделен проект е 15 000 лв.
   • Максималната сума за всеки отделен проект е 30 000 лв.
  • Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца.
  • Партньори: по настоящата процедура за конкурс кандидатите не могат да участват съвместно с други допустими кандидати (партньори).
  • Екип по проекта:
   • За всяко проектно предложение се определя екип, който включва: 1) ръководител на проекта, трябва да бъде млад учен, притежаващ образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките“, или постдокторант с необходимата за успешното изпълнение на проекта научна компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография, научни публикации, притежание на патенти (ако е приложимо) в съответната научна област;  2) членове – учени, докторанти, постдокторанти и студенти.
   • Участници в научния колектив могат да бъдат и учени от организации, различни от базовата.
   • В научните колективи могат да участват и учени от установени в чужбина научни организации, съгласно чл. 45, ал. 3, на Правилника на ФНИ.
  • Краен срок за кандидатстване:  до 17 часа на 28.06.2021 г. по електронен път към ФНИ в електронен формат с електронен подпис.
  • Целта на процедурата е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и Франция. 
   Важно: По настоящата процедура са допустими за финансиране само проектни предложения, включващи научен проект, по който партньорите от двете страни работят заедно и по възможност допълвайки се и е налична паралелна кандидатура на партньорите от България и Франция. 
  • Научни области: ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, вкл. хуманитарни и социални науки.
  • Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца с ориентировъчно начало декември 2021 г./януари 2022 г.
  • Финансови условия:
   • Минималната сума за всеки отделен проект е 8 000 лв.
   • Максималната сума за всеки отделен проект е 12 000 лв.
   • Финансиране: 100 % от общия размер на допустимите разходи.
  • Категории допустими разходи, които се залагат в българското проектното предложение:
   • Преки допустими разходи – финансират се само разходите за мобилност (обмен) между двете страни на учени, работещи по съвместните проекти, в т.ч.:
    • Разходи за дневни и квартирни за френските изследователи в България по 100 евро/ден.
    • Разходи за пътни за българските изследователи – до 600 евро на двупосочно пътуване България – Франция. (От френска страна се покриват дневни и квартирни за престой на българските учени във Франция по 110 евро/ ден и се отчитат съгласно техните правила).
   • Непреки допустими разходи:
    • Разходи за обслужване на проекта от базовата организация до 7 % от стойността на проекта.
    • Разходи за финансов одит на проекта до 1% от стойността на проекта.
   • Усвояване на финансирането:  Договорът се изпълнява и отчита на един етап. Предоставянето на финансирането се извършва на два транша – 50% от сумата за проекта от бюджета на Фонда за 2021 г. и 50% от сумата на проекта от бюджета за 2022 г.  Важно: Междинното оценяване проведено от френската страна за френските партньори ще обуслови продължаване на финансирането от страна на ФНИ за българските екипи за втори транш през втората година.
  • Партньори: по настоящата процедура за конкурс кандидатите:
   • Не могат да участват съвместно с други допустими кандидати (партньори) от България.
   • Задължително участват с партньор от Франция.
  • Допустим екип по проекта за България: за всяко проектно предложение се определя екип, който включва:
   • Ръководител на проекта, трябва да бъде учен, притежаващ образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките“ и да е в трудови правоотношения с базовата организация.
   • Членове – учени, докторанти, постдокторанти и студенти.
  • Допълнителна информация, насоки и документи за кандидатстване на официалния сайт на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1297
 • Актуализирана Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ)
  • Срокът за кандидатстване е текущ:
   • До 1-ви юни на настоящата година – за международни форуми, които се провеждат от 1-ви юли до 31-ви декември на настоящата година.
   • До 1-ви ноември на предходната година – за международни форуми, които се провеждат от 1-ви януари до 31-ви юли на следващата година.
  • Целта на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми като се спазва принципа на споделено финансиране. Това дава възможност за активно включване на български учени в международната научна общност, популяризиране на научни резултати; тяхната сравнимост в международен обхват.

  • Допустими кандидати по процедурата могат да участват учени или колективи от учени от 1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

  • Критерии за оценка:

  • Бюджет:
   • за форуми за 1 ден (програмата не по-къса от 7 работни часа): до 4 000 лв.;

   • за форуми за 2 дни (програма не по-къса от 14 работни часа): до 6 000 лв.;

   • за форуми за 3 или повече дни (програма не по-къса от 20 работни часа): до 10 000 лв.;

   • ако конференцията се провежда само дистанционно, максималната сума за провеждане на конференцията се намалява до 40 %;

   • ако конференцията се провежда смесено – присъствено и дистанционно, тогава максималната сума се намалява до 60 %.
  • Допустими разходи:
   • Организационни разходи (разходи за наем на зали; разходи за наем на оборудване; разходи за изработка на постери; разходи за печатни и други конферентни материали, вкл. сборник с докладите от конференцията; разходи за закупуване на канцеларски материали).
   • Разходи за настаняване, логистика (разходи за настаняване на лектори, поканени от организаторите; разходи за настаняване на млади учени oт български научни организации или висши училища, участващи с доклад или постерно съобщение; разходи за кафе-паузи; разходи за официална вечеря; разходи за вътрешен транспорт в страната на участниците в научната проява и други присъщи разходи).
  • Недопустими са разходите за възнаграждения по трудови или граждански договори, такси правоучастие, дълготрайни материални или нематериални активи, компютърно или друго оборудване и апарати, включително и когато не представляват дълготраен актив.
  • Допълнителна информация, насоки и документи за кандидатстване на официалния сайт на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1179