Икономически университет – Варна

Актуални покани

На тази страница може да следите отворените покани за набиране на проектни предложения по различни национални и международни проекти, които предоставят възможност за финансиране.

Експертите от сектор "Управление на проекти" са насреща за допълнителни разяснения и съдействие при интерес от Ваша страна за иницииране на проектно предложение по програмата.

С цел оперативна работа е необходимо да се запознаете предварително с публикуваните условия по актуалните покани и с процедура 11 РР Управление на проекти, достъпна в Системата за управление на качеството в ИУ-Варна. 

 • Aктуализирана Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ)
  • Срокът за кандидатстване е текущ:
   • До 1-ви ноември на настоящата година – за международни форуми, които се провеждат от 1-ви януари до 31-ви юли на следващата година.
   • До 1-ви юни на настоящата година – за международни форуми, които се провеждат от 1-ви юли до 31-ви декември на настоящата година.
  • Целта на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми като се спазва принципа на споделено финансиране. Това дава възможност за активно включване на български учени в международната научна общност, популяризиране на научни резултати; тяхната сравнимост в международен обхват.

  • Допустими кандидати по процедурата могат да участват учени или колективи от учени от 1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

  • Критерии за оценка:

  • Бюджет:
   • за форуми за 1 ден (програмата не по-къса от 7 работни часа): до 4 000 лв.;

   • за форуми за 2 дни (програма не по-къса от 14 работни часа): до 6 000 лв.;

   • за форуми за 3 или повече дни (програма не по-къса от 20 работни часа): до 10 000 лв.;

   • ако конференцията се провежда само дистанционно, максималната сума за провеждане на конференцията се намалява до 40 %;

   • ако конференцията се провежда смесено – присъствено и дистанционно, тогава максималната сума се намалява до 60 %.
  • Допустими разходи:
   • Организационни разходи (разходи за наем на зали; разходи за наем на оборудване; разходи за изработка на постери; разходи за печатни и други конферентни материали, вкл. сборник с докладите от конференцията; разходи за закупуване на канцеларски материали).
   • Разходи за настаняване, логистика (разходи за настаняване на лектори, поканени от организаторите; разходи за настаняване на млади учени oт български научни организации или висши училища, участващи с доклад или постерно съобщение; разходи за кафе-паузи; разходи за официална вечеря; разходи за вътрешен транспорт в страната на участниците в научната проява и други присъщи разходи).
  • Недопустими са разходите за възнаграждения по трудови или граждански договори, такси правоучастие, дълготрайни материални или нематериални активи, компютърно или друго оборудване и апарати, включително и когато не представляват дълготраен актив.
  • Допълнителна информация, насоки и документи за кандидатстване на официалния сайт на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1179
 • Програма: Horizon Europe;
 • Наименование на поканата: "Teaming for excellence" 
 • Краен срок за кандидатстване: 05.10.2021 г. 
 • Продължителност на проектите: до 6 години;
 • Партньорство: да, минимум двама партньори – един координатор и поне една водеща научноизследователска институция, от различни държави;
 • Максимален бюджет: не е посочен в текстовете на поканата; 

Програмата ще подкрепи Teaming като едно от действията, които стимулират Европа да използва потенциала си, като максимизира и разпространява ползите от научните изследвания и иновациите

Teaming е предназначен да подпомогне създаването на нови центрове за върхови постижения или надграждане на съществуващите в страните с ниски нива на научноизследователска и развойна дейност, като се основава на партньорства между водещи научни институции в Европа и основните институции бенефициенти в страните с ниски нива на научноизследователска и развойна дейност, които проявяват готовност да се ангажират заедно за тази цел. Оценяването на проектните предложения е в два етапа

Допълнителна информация: Сектор "Управление на проекти"

 • HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-01
  • Програма: Horizon Europe;
  • Наименование на поканата: "Awareness inside"
  • Краен срок за кандидатстване: 27.10.2021 г. 
  • Партньорство: към момента 28 организации търсят партньори за разработване на проектно предложение. 
  • Максимален бюджет: 3 млн. Евро
  • Проектните предложения следва да адресират всеки от следните три очаквани резултата:
1. Нови концепции за осъзнаване, приложими за системи, различни от човешки, включително технологични, с виждане за това как могат да бъдат разпознати или измерени.

2. Демонстриране и утвърждаване на ролята и добавената стойност на такова осъзнаване в осъзната технология, клас артефакти или услуги, за които характеристиките на осъзнаване водят до наистина различно качество по отношение, например на производителност, гъвкавост, надеждност или потребителски опит.

Като примери, проектите биха могли да изследват последиците от „вътрешно осъзнаване“ за по-сигурни роботи или самоуправляващи се автомобили, за по-добра устойчивост на критичната инфраструктура, в артефакти, които компенсират нарушения на съзнанието, в подкрепа на решения (напр. в хирургията, икономиката или епидемиологията), или за чатбот-базиран разговор, изучаване на език или превод.

3. Определяне на интегриран подход за инженеринг на осъзнаването, с набор от технологични инструменти, нуждите и последиците и неговите граници, включително етични и регулаторни изисквания.

Допълнителна информация: Сектор "Управление на проекти"