Икономически университет – Варна

Актуални покани

На тази страница може да следите отворените покани за набиране на проектни предложения по различни национални и международни проекти, които предоставят възможност за финансиране.

Експертите от сектор "Управление на проекти" са насреща за допълнителни разяснения и съдействие при интерес от Ваша страна за иницииране на проектно предложение по програмата.

С цел оперативна работа е необходимо да се запознаете предварително с публикуваните условия по актуалните покани и с процедура 11 РР Управление на проекти, достъпна в Системата за управление на качеството в ИУ-Варна. 

 • Срокът за кандидатстване е текущ:
  • до 1 април – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 юли до 30 септември на същата година;
  • до 1 юли – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 октомври на същата година до 31 март на следващата година;
  • до 1 ноември – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 април до 30 юни на следващата година.
 • Целта на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми на територията на Република България чрез спазване на принципа на споделено финансиране, като по този начин се предостави възможност за активно участие в тях на български учени с цел популяризиране на постигнати научни резултати и осъществяване на обмен на научни идеи и добри научноизследователски практики с учени от чужбина.
 • Допустими кандидати по процедурата: могат да участват учени или колективи от учени от 1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
 • Критерии за оценка:
  • Събитието да се провежда на територията на Република България.
  • Форомът да съответства на целите в чл. 2, ал. 1 на Закона за насърчаване на научните изследвания, на поне една от специфичните цели на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030, или или на поне една тематична област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България.
  • Структурирана програма – с ясно обособени научни сесии.
  • Докладчиците на пленарни, ключови и поканени доклади за изнасяне на форума трябва да са утвърдени учени с висок престиж.
  • Минималният брой на участниците във форума трябва да е 50 души, от които  минимум 10 % трябва да са млади учени, докторанти или постдокторанти, а минимум 10 % да са участници от чужбина.
  • Международно участие – минимум 10% участници от чужбина.
  • Минимален брой участници – 50 души, с минимум 10% доказано участие на млади учени, докторанти и постдокторанти.
  • Трябва да е представен финансов план на исканото съфинансиране от ФНИ заедно с финансова обосновка.
  • Форумът не трябва да бъде финансиран чрез други публични източници и програми.
 • Бюджет: Максималният размер на сумата за съфинансиране от ФНИ на даден форум зависи от продължителността на форума и програмата му, както следва:
  • до 4 000 лв. – за еднодневни форуми с програма не по-кратка от 7 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални мероприятия);
  •  до 6 000 лв. – за едно- или двудневни форуми с програма не по-кратка от 14 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални мероприятия);
  • до 10 000 лв. – за тридневни (и по-продължителни) форуми с програма не по-кратка от 20 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални мероприятия).
  • Максималният размер на сумата за съфинансиране от ФНИ на даден форум се редуцура при дистанционно или смесено провеждане на форума.
 • Допустими разходи:
  • Организационни разходи (разходи за наем на зали; разходи за наем на оборудване; разходи за изработка на постери; разходи за печатни и други конферентни материали, вкл. сборник с докладите, представени на форума; разходи за закупуване на канцеларски материали).
  • Разходи за настаняване, логистика (разходи за настаняване на докладчици на пленарни, ключови и поканени доклади; разходи за настаняване на млади учени oт български научни организации или висши училища, участващи с доклад или постери; разходи за кафе-паузи; разходи за официална вечеря на форума; разходи за вътрешен транспорт в страната за участниците във форума).
 • Недопустими са разходите за възнаграждения по трудови или граждански договори, такси правоучастие, дълготрайни материални или нематериални активи, компютърно или друго оборудване и апарати, включително и когато не представляват дълготраен актив.
Насоки и документи за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1432
Тази покана за предложения е отворена за всички изследователски области, позволявайки както базови изследвания, така и базови изследвания, вдъхновени от практиката.
Във всяка участваща страна, партньор по мерките за подкрепа (SMP) отговаря за изпълнението на MAPS. За България SMP е Министерство на образованието и науката.
Срок за предварителна регистрация: 01.05.2024 г.
Срок за кандидатстване: 01.07.2024 г.
Срок за резултат от оценка: до края на март 2025 г.
Финансиране: Максималният размер на финансиране за екип и за държава е 350 000 швейцарски франка за четири години. Безвъзмездните средства са съфинансирани: 85% от безвъзмездната помощ се покрива от средства на втория швейцарски принос, докато всеки SMP допринася с 15% към бюджета.
Партньорство: MAPS ще се изпълнява чрез съвместни изследователски проекти (JRP), които са насочени към насърчаване на съвместни проекти с ясно дефинирани цели, включващи един кандидат, базиран в Швейцария, и два до пет допълнителни кандидати в две до пет различни участващи страни от ЕС-13 (макс. един кандидат на участваща страна, т.е. България, Хърватия, Унгария, Полша или Румъния).
Предложенията се изготвят съвместно от участващите в консорциума кандидати. Швейцарският кандидат обаче носи отговорността да подаде предложението чрез електронната система за подаване на SNSF mySNF (www.mysnf.ch).
Продължителност на проектите: съвместните изследователски проекти продължават между 36 и 48 месеца. Всички проекти ще трябва да бъдат финализирани преди 30.06.2029 г.
 
Специфични изисквания за кандидатите от България:
1. Допустимост: кандидатите от България трябва:
• да бъдат представители на висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 от Закона за висшето образование, които са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за провеждане на обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" ИЛИ
• да бъдат представители на научни организации по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование, които са акредитирани от НАОА за провеждане на обучение по образователната и научна степен „доктор”
• да имат поне докторска степен (PhD)
• да имат право да ръководят докторанти по чл. 9, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
• да имат най-малко четири години изследователски опит след завършване на докторантура (изследователският опит може да бъде придобит в България или в чужбина)
• Кандидатите могат да подадат предложение до MAPS дори ако притежават друг български грант или са кандидатствали за такъв
• Един кандидат може да участва само с едно предложение.
2. Условия за финансиране:
От българска страна се отпускат максимум 350 000 швейцарски франка за проект.
• Разходите за заплати на членовете на българския екип са: 1) съобразени със заплатите, изплащани от приемащата институция или 2) съобразно тези, заявени по Националната програма ВИХРЕН по-долу. Трябва да се прилага подхода, който е в полза на кандидата.
• Заплащане на главния изследовател/изследовател (включително социални осигуровки и всички други плащания от организацията бенефициент): 7000 лв./месец за 100% време работа по проекта.
• Възнаграждението на всеки нает от екипа старши сътрудник и постдокторант ще бъде съответно 5 200 лв. и 4 100 лв.
• и на млад учен без докторска степен - 2 300 лв. месечно.
• Посочените възнаграждения включват и осигуровките на работодателите. При непълно работно време заплатите се намаляват пропорционално.
• Материални разходи, които са пряко свързани с изследователската работа, а именно материали с трайна стойност, разходни артикули, полеви разходи, пътни разходи, такси на трети страни, разходи за изчислително време и данни, както и за предоставяне на отворен достъп до изследователски данни
• Преки разходи, направени чрез използването на изследователска инфраструктура, свързана с изследователската работа
• Разходи за организиране на конференции и работни срещи във връзка с финансираните изследвания
• Разходи за национално и международно сътрудничество и дейности в мрежа, извършени във връзка с финансираното изследване.
3. Подаване:
Проектните предложения трябва да бъдат подадени само чрез mySNF от швейцарския кандидат. Българският кандидат не е необходимо да подава проектното предложение в България.
 

С цел улеснение при намиране на партньори за многостранните проекти, може да бъде използвана онлайн платформа, разработена от румънска страна на следния линк: https://roch.brokerage.uefiscdi-direct.ro/.

За повече информация можете да се обърнете към експертите в Сектор "Управление на проекти".