Икономически университет – Варна

Актуални покани

На тази страница може да следите отворените покани за набиране на проектни предложения по различни национални и международни проекти, които предоставят възможност за финансиране.

Експертите от сектор "Управление на проекти" са насреща за допълнителни разяснения и съдействие при интерес от Ваша страна за иницииране на проектно предложение по програмата.

С цел оперативна работа е необходимо да се запознаете предварително с публикуваните условия по актуалните покани и с процедура 11 РР Управление на проекти, достъпна в Системата за управление на качеството в ИУ-Варна. 

Тема 2 „Процедури за откриване на неправомерни прояви и стратегии за тяхното редуциране в онлайн социалните мрежи и медии (Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media)“
Целта на тази тема е да създаде основа за идентифициране на специфично поведение на злонамерени субекти и да създаде основата за стратегии за откриване и смекчаване на лошото поведение в онлайн социални мрежи и медия, както и за осигуряване на промяна в обществото към грамотност и гражданско участие в онлайн социални мрежи и медия.
 • Срок за кандидатстване: 17 януари 2022, 17:00 CET.
 • Резултати от оценяването: месец юни 2022.
 • Продължителност на проекта: 2 или 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма с индикативен старт месец октомври 2022 г.
 • Максимална сума за едно проектно предложение за България: 200 000 лв., като ФНИ предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие.
 • Партньорство: задължително условие, от поне три държави.
 • Начин на кандидатстване:  подаване от ръководител на научен колектив от България на национални формуляри към Фонд „Научни изследвания“ и подаване на проектно предложение на английски език от ръководител проект от името на всички партньори чрез електронна система на сайта на CHIST-ERA.
 • Насоки за Конкурс 2021 г. по Програма CHIST-ERA.
 • Национални изисквания и условия за допустимост
 • Документи към националните изисквания
 • Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите тук.
 • CHIST-ERA интранет инструмент за търсене на партньорски организации
 • Предстоящи инфромационни дни, необходима е регистрация тук:
 • 26-ти ноември 2021, от 15:30 часа (Българско време)
 • 17-ти декември 2021, от 15:30 часа (Българско време)

 • Aктуализирана Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ)
  • Срокът за кандидатстване е текущ:
   • До 1-ви юни на настоящата година – за международни форуми, които се провеждат от 1-ви юли до 31-ви декември на настоящата година.
   • До 1-ви ноември на настоящата година – за международни форуми, които се провеждат от 1-ви януари до 31-ви юли на следващата година.
  • Целта на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми като се спазва принципа на споделено финансиране. Това дава възможност за активно включване на български учени в международната научна общност, популяризиране на научни резултати; тяхната сравнимост в международен обхват.

  • Допустими кандидати по процедурата могат да участват учени или колективи от учени от 1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

  • Критерии за оценка:

  • Бюджет:
   • за форуми за 1 ден (програмата не по-къса от 7 работни часа): до 4 000 лв.;

   • за форуми за 2 дни (програма не по-къса от 14 работни часа): до 6 000 лв.;

   • за форуми за 3 или повече дни (програма не по-къса от 20 работни часа): до 10 000 лв.;

   • ако конференцията се провежда само дистанционно, максималната сума за провеждане на конференцията се намалява до 40 %;

   • ако конференцията се провежда смесено – присъствено и дистанционно, тогава максималната сума се намалява до 60 %.
  • Допустими разходи:
   • Организационни разходи (разходи за наем на зали; разходи за наем на оборудване; разходи за изработка на постери; разходи за печатни и други конферентни материали, вкл. сборник с докладите от конференцията; разходи за закупуване на канцеларски материали).
   • Разходи за настаняване, логистика (разходи за настаняване на лектори, поканени от организаторите; разходи за настаняване на млади учени oт български научни организации или висши училища, участващи с доклад или постерно съобщение; разходи за кафе-паузи; разходи за официална вечеря; разходи за вътрешен транспорт в страната на участниците в научната проява и други присъщи разходи).
  • Недопустими са разходите за възнаграждения по трудови или граждански договори, такси правоучастие, дълготрайни материални или нематериални активи, компютърно или друго оборудване и апарати, включително и когато не представляват дълготраен актив.
  • Допълнителна информация, насоки и документи за кандидатстване на официалния сайт на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1179
 • DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-INDUSTRIAL-DATA
  • Програма: Digital Europe;
  • Наименование на поканата: „Cloud data and TEF”
  • Краен срок за кандидатстване: 22.02.2022 г. 
  • Партньорство: към момента 3 организации търсят партньори за разработване на проектни предложения;
  • Максимален бюджет на проект: 1 млн. Евро;
  • Продължителност на проектите: 36 месеца;
  • Цел на поканата:  Да се подкрепят оперативните дейности на Алианса за индустриални данни, периферни изчисления и облачни технологии, създаден от Европейската комисия на 19 юли 2021 г. за преодоляване на настоящата фрагментация на европейския пазар на облачни технологии и насърчаване на ангажираността на действащите в момента участници в облачната и информационна екосистема основно на местно и национално ниво.
  • Дейности:
 1. Подкрепа, съветване и спомагане координирането на работата на Алианса, включително разработване на работни програми и пътни карти.
 2. Подкрепа на ежедневната оперативна работа на Алианса, включително чрез създаване и управление на работно пространство за сътрудничество между участниците и организиране на съответните тематични работни групи.
 3. Редактиране, обработка, одобрение и публикуване на документите, договорени от Алианса.
 4. Осигуряване на логистична подкрепа и практическата организация на срещи, семинари и събития, договорени от Алианса. Това включва съобщения, регистрация, проекти на дневен ред, отчети, бележки, протоколи, физически или виртуален хостинг, заседателни зали, превод, отчети и комуникация.
 5. Организиране на годишното Общо събрание с всички членове на Алианса, в тясна координация с Европейската комисия
 6. Организиране на годишния форум на Алианса с всички членове на Алианса и заинтересованите страни, в тясна координация с Европейската комисия
 7. Създаване и поддръжка на уебсайта на Алианса и създаване на ежедневно съдържание за информиране на по-широката аудитория за дейностите на Алианса.
 8. Управляване на финансовите аспекти, ИТ услугите, правните услуги и човешките ресурси.

 • DIGITAL-2021-DEPLOY-01-BAUHAUS
  • Програма: Digital Europe;
  • Наименование на поканата: „Advanced digital skills”
  • Краен срок за кандидатстване: 22.02.2022 г. 
  • Партньорство: към момента 8 организации търсят партньори за разработване на проектни предложения;
  • Максимален бюджет на проект: 1 млн. Евро;
  • Продължителност на проектите: 24 месеца;
  • Цел на поканата:  да обедини хора, работещи в областта на градското планиране, архитектура и дизайн, културен сектор, художници, гражданско общество, технологични доставчици, предприятия (включително МСП и стартиращи фирми), заинтересовани страни от академичните среди, за да се идентифицират цифрови решения, които биха могли да допринесат за прилагане на целите на Новия Европейски Баухаус и насърчаване на осведомеността и използването на тези цифрови решения. Това ще важи по-специално за цифровите инструменти, разработени чрез финансирани от ЕС програми, които могат да допринесат за устойчивост и кръговост за съвместно създаване на по-зелена, по-интелигентна и устойчива среда на живот в градовете, селата или селските райони.
  • Дейности:
 1. Картографиране на съответните проекти, политики, стратегии и инструменти за финансиране, подкрепящи възприемането на цифрови решения и услуги, подходящи за прилагането на инициативата New European Bauhaus.
 2. Създаване на паневропейска мрежа за насърчаване на европейските постижения в иновациите, свързани с Новия Еевропейски Баухаус, чрез обединяване на дизайнери, архитекти, художници, мениджъри, бизнес участници, включително стартиращи/МСП, с други участници като доставчици на технологии, индустриални асоциации и инвеститори, политици, експерти и НПО, и свързване на тази мрежа с други съществуващи общоевропейски мрежи. Мрежата ще бъде домакин на серия от семинари, срещи и събития, базирани на картографирането, посочено в първото работно направление, за по-добра координация на техните дейности за постигане на целите на Новия европейски Баухаус.
 3. Насърчаване на взаимното учене и трансфера на иновативни практики между регионите и държавите-членки, с оглед насърчаване на широкомащабно внедряване на цифрови решения и услуги, които са от решаващо значение за развитието на нови проекти, улесняване на сравнителния анализ, оценката на въздействието и споделянето на знания между заинтересованите страни. За тази цел консорциумите ще си сътрудничат със специфичните хъбове за цифрови иновации, разгърнати в контекста на програмата за цифрова Европа.

 • DIGITAL-2021-SKILLS-01-ANALYSIS
  • Програма: Digital Europe;
  • Наименование на поканата: „Advanced digital skills”
  • Краен срок за кандидатстване: 22.02.2022 г. 
  • Партньорство: към момента 8 организации търсят партньори за разработване на проектни предложения;
  • Максимален бюджет на проект: 2 млн. Евро;
  • Продължителност на проектите: 12 - 18 месеца;
  • Цел на поканата: Въвеждане на инициативи за развитие на усъвършенствани цифрови умения, чрез събиране на данни за съществуващите образователни модули в дигиталните области и свързаните с това потребности на пазара на труда.
  • Дейности:
 1. Пазарен анализ на пропуските в предлагането на образование/обучение в избрани области, както и начини за справяне с тях.
 2. Информация за действия, които могат да бъдат приложени за създаване на екосистема между образователни институции и компании (особено МСП).
 3. Действия за повишаване на мобилността между компаниите и университетите.
 4. Идеи за това как образователните програми могат да бъдат най-добре разработени с цел повишаване на качеството на учебното съдържание, разширяване на сътрудничеството между партньорите на консорциума, повишаване на привлекателността на учебното съдържание за студентите, подпомагане задържането и привличането на висококвалифициран преподавателски персонал, адекватност на предлаганото обучение към нуждите на пазара на труда.
 5. Идентифициране на потенциалната добавена стойност на действията на ЕС в програмата „Цифрова Европа“ в сравнение с това, което се предлага на пазара и предлагане на подходящи формати и продължителност на курсовете.
 6. Разпространяване на информация за действията за умения, финансирани от тази програма, в съответните общности на заинтересованите страни.
 7. Откриване на нововъзникващи тенденции в прилагането на определени технологии и съответните необходими умения относно взаимовръзката между конкурсите по програмата „Цифрова Европа“ за умения за напреднали технологии.

 • DIGITAL-2021-PREPACTS-DS-01-AGRI
  • Програма: Digital Europe;
  • Наименование на поканата: „Preparatory actions for the Data spaces”
  • Краен срок за кандидатстване: 22.02.2022 г. 
  • Партньорство: към момента 5 организации търсят партньори за разработване на проектни предложения;
  • Максимален бюджет на проект: 2 млн. Евро;
  • Продължителност на проектите: 18 месеца;
  • Цел на поканата: Основната цел е да се разработи сигурно и надеждно пространство за данни, което да даде възможност на селскостопанския сектор да споделя прозрачно и да има достъп до данни.
  • Дейности:

  1. Инвентаризация на съществуващите платформи, споделящи селскостопански данни;
  2. Равносметка на опита, натрупан с други видове споделяне на данни, както и с генериране на данни (набори) в частни и обществени области;
  3. Разглеждане на различни възможни подходи за проектиране на пространството за данни (например обслужване на споделяне на частни данни и интереси, обслужване на интереси за споделяне на частни данни, допълнени от публични данни, обслужване на частни и обществени интереси) и определяне на предимствата и недостатъците;
  4. Предлагане на дизайнерски/концептуални подходи за настройка на пространството за данни, идентифицирайки общи основни елементи и разработване на съответните бизнес модели;
  5. Разработване на схема за управление на пространството с данни от множество заинтересовани страни;
  6. Получаване на широк консенсус относно подхода, управлението и бизнес моделите;
  7. Разработване на пътна карта за поетапно разгръщане на пространството за данни, включително идентифициране на публични и частни набори от данни, които се очаква да допринесат особено за целите на пространството за данни.

 • DIGITAL-2021-PREPACTS-DS-01-SKILLS
  • Програма: Digital Europe;
  • Наименование на поканата: „Preparatory actions for the Data spaces”
  • Краен срок за кандидатстване: 22.02.2022 г. 
  • Партньорство: към момента 5 организации търсят партньори за разработване на проектни предложения;
  • Максимален бюджет на проект: 1 млн. Евро;
  • Продължителност на проектите: 12 месеца;
  • Цел на поканата: Разработване на сигурно и надеждно пространство за данни, което да поддържа споделянето и достъпа до данни за умения за различни цели, от аналитични и статистически цели до разработване на политики или повторна употреба в иновативни приложения.
  • Дейности:

  1. Извършване на инвентаризация на съществуващите платформи, които събират, съхраняват и споделят данни за образованието и уменията, по-специално свързани със зелените и цифровите трансформации;
  2. Очертаване на методология за оценка на уместността и достоверността на анализираните данни за цифровите умения;
  3. Разглеждане на различни възможни подходи за проектиране на пространството за данни;
  4. Предлагане/проектиране на концептуални подходи за създаване на пространството за данни, позволяващо споделяне на висококачествени данни за квалификации, възможности за обучение, работни места и набори от умения на търсещи работа лица между съответните заинтересовани страни;
  5. Проучване на възможните начини за визуализация и удобно за потребителя представяне на анализираните данни;
  6. Очертаване на стратегия за растеж и разгръщане на пространството за данни, включително услуги и приложения, които могат да бъдат предвидени в бъдеще;
  7. Разработване на схема за управление на пространството за данни с множество заинтересовани страни с участието на ключови участници от общността за цифрови умения, образование и работни места.

 • DIGITAL-2021-PREPACTS-DS-01-TOURISM
  • Програма: Digital Europe;
  • Наименование на поканата: „Preparatory actions for the Data spaces”
  • Краен срок за кандидатстване: 22.02.2022 г. 
  • Партньорство: към момента 6 организации търсят партньори за разработване на проектни предложения;
  • Максимален бюджет на проект: 1 млн. Евро;
  • Продължителност на проектите: 12 месеца;
  • Цел на поканата: Да се подготви разработването на защитено и надеждно пространство за данни, което да позволи на туристическия сектор да споделя и да осъществява достъп до различни видове данни, произведени, поддържани и използвани от ключовите участници в сектора.
  • Дейности:

 1. Извършване на инвентаризация на съществуващите платформи, споделящи релевантни данни за туристическия сектор, разглеждане на различни възможни подходи за проектиране на пространството за данни.
 2. Разработване и съгласуване на общи инструменти като референтна архитектура на пространството за данни, градивни елементи, облачни услуги, общи стандарти, модели за управление на данни, бизнес модели и стратегии за управление на пространства с данни, с цел да се препоръчат възможни общи инструменти, надграждащи съществуващите екосистеми от данни.
 3. Привеждане на съгласуван набор от приоритетни данни и теми в съответствие с новите стандарти и принципи.
 4. Разработване на проект на пространството за данни в туризма въз основа на съществуващото законодателство на ЕС и общите принципи, договорени на секторно или местно ниво;
 5. Разработване на схема за управление на споделянето на данни, обединяваща заинтересованите страни от местната екосистема, които да се обединят с цел осигуряване на пространство за данни за туризма на ниво ЕС;

 • HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-07;
  • Програма: Horizon Europe;
  • Наименование на поканата: "Digital tools to support the engineering of a Circular Economy";
  • Краен срок за кандидатстване: 30.03.2022 г. 
  • Партньорство: към момента 65 организации търсят партньори за разработване на проектно предложение. 
  • Минималн бюджет на проект: 3 млн. Евро
  • Максимален бюджет на проект: 6 млн. Евро
  • Проектните предложения следва да адресират всеки един от следните аспекти:
1) Разработване на иновативни концепции, методи и инструменти, които проследяват състоянието на съответните произведени продукти и компоненти, като електронни системи и компоненти, както и машинни инструменти, и повишават прозрачността и отчетността за тях през целия им жизнен цикъл;

2) Включване и обработка на производствени данни в реално време в софтуер и инструменти за анализ, по-специално за вземане на решения и контрол, както и управление на знания;

3) Демонстрация на инструментите за поддръжка в поне две различни реалистични производствени среди с ясна цел за подобряване на качеството и устойчивостта със значителна икономическа стойност. Ако е приложимо, трябва да се идентифицират законови пречки пред прилагането на предложените решения.

         Оценяването на проектните предложения е в един етап.

Допълнителна информация: Сектор "Управление на проекти"

 • DEVELOPING AND PILOTING TRAINING ON THE PRACTICE OF OPEN AND RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION
  • Програма: HORIZON Europe;
  • Наименование на поканата: „European Research Area”
  • Отваряне на поканата: 19.01.2022 г. 
  • Краен срок за кандидатстване: 20.04.2022 г. 
  • Идентификатор: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-44
  • Партньорство: към момента 36 организации търсят партньори за разработване на проектни предложения;
  • Максимален бюджет на проект: 3,5 млн. Евро;
  • Цел на поканата:  За да се гарантира съвършенството на научните изследвания и иновациите в ЕС, изследователската работна сила трябва да засили уменията, свързани с почтеността, избягването на различни форми на пристрастия, включително пристрастия към пола, недискриминация и включване, стабилност и възпроизводимост на данните, разпространение и използване на резултатите и интердисциплинарни изследвания.
  • Дейности:

Това действие се състои от три части, всички от които трябва да бъдат разгледани:

 1. Първата част се състои от консолидиране на съществуващи доказателства относно обучението на изследователи за отворени и отговорни изследвания и иновации на всички етапи от тяхната кариера, от бакалавърска степен нагоре (включително като част от докторантското обучение) и идентифициране на пропуски в съществуващите практики в Европейското изследователско пространство.
 2. Втората част се състои от разработване на обучителни модули и курсове за открити и отговорни изследвания и иновации, които ще бъдат пилотирани сред значителен брой студенти и изследователи в различни видове изследователски организации и организации за висше образование в цяла Европа и на всички етапи от тяхното обучение и кариера. Резултатите от обучението ще бъдат оценени с оглед усъвършенстване на обучението. Трябва да се обърне внимание на джендър измерението и да се гарантира, че обучението е адаптирано и пилотирано за изследователи от всякакъв произход (възраст, етническа принадлежност, география, пол и т.н.).
 3. Третата част се състои от създаване на платформа, устойчива след периода на финансиране на проекта, за продължаване на обмена на знания, разработване на насоки и по-нататъшно развитие на обучението за отворени и отговорни изследвания и иновации. Част от работата трябва да включва широкото разпространение на политически препоръки, насочени към съответните изследователски институции и нива на управление.

 • „CONDITIONS FOR THE SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF SKILLS MATCHED TO NEEDS”
  • Програма: HORIZON Europe;
  • Наименование на поканата: „A sustainable future for Europe”
  • Отваряне на поканата: 20.01.2022 г. 
  • Краен срок за кандидатстване: 20.04.2022 г. 
  • Идентификатор: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01
  • Партньорство: към момента 73 организации търсят партньори за разработване на проектни предложения;
  • Максимален бюджет на проект: 3 млн. Евро;
  • Цел на поканата:  За да се намалят пропуските в уменията и да се идентифицират и намалят проблемните форми на несъответствия между уменията и работните места, са необходими иновативни изследователски дейности, които се фокусират върху разбирането им както от страна на предлагането, така и от страна на търсенето. Такива дейности трябва да разглеждат ролите, които играят лицата, публичните и частните работодатели, институциите за развитие на умения и политическите рамки.
  • Дейности:

Изследователските дейности по тази покана могат да обхващат аспекти като:

 1. решаващите фактори при избора на професионално образование и обучение или учебна програма
 2. инструментите за координиране, споделяне на разходите и финансиране за развитие на умения;
 3. участието на работодателите в определянето на учебните програми и организирането на обучение;
 4. ролята на личните нагласи и половите стереотипи, информацията и структурните фактори при вземането на решение за търсене на първоначално образование или образование за възрастни;
 5. степента, до която обучението балансира предоставянето на общи, специфични за работата умения и умения за личностно развитие;
 6. възможностите за неформално обучение и формиране на умения, предоставени от работните места;
 7. координацията на местно ниво между институциите за ПОО, работодателите, агенциите за научни изследвания и иновации или други публични институции;
 8. взаимодействието на системите и институциите за развитие на умения с други области, по-специално иновации и индустриални политики и др.

 • INTEGRATION OF SOCIAL INNOVATION ACTORS IN INNOVATION ECOSYSTEMS
  • Програма: HORIZON Europe;
  • Наименование на поканата: „Interconnected Innovation Ecosystems (2022.1)”
  • Отваряне на поканата: 11.01.2022 г. 
  • Краен срок за кандидатстване: 26.04.2022 г. 
  • Идентификатор: HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02
  • Партньорство: към момента 42 организации търсят партньори за разработване на проектни предложения;
  • Максимален бюджет на проект: 500 000 Евро. Бюджетът за всеки проект се отпуска под формата на фиксирана еднократна сума (Lump Sum Grant).
  • Цел на поканата:  Да се повиши осведомеността и да се улесни достъпа на социалните предприемачи до ресурсите на иновационните екосистеми.
  • Дейности:
 1. Трансфер на знания и изграждане на капацитет между участниците в иновациите (включително университети, акселератори и инкубатори, мрежи от стартиращи фирми), така че те да бъдат по-добре подготвени за работа със социалните предприемачи. Например: събиране, производство и разпространение на подходящи информационни материали; учебни посещения и обмен на добри практики; обучителни дейности; уебинари; семинари; конференции и др. Разработване на услуги за бизнес подкрепа за социални предприемачи (напр. набори от инструменти, шаблони, ръководства и други помощни материали), ангажиране на социални предприемачи в бизнес и предприемачески умения и обучения за прилагане на знания.
 2. Създаване и/или свързване на хъбове/центрове за върхови постижения за социални иновации.
 3. Откриване на възможни иновационни модели с потенциал за мащабиране и възпроизвеждане на национално, регионално и местно ниво.
 4. Създаване или използване на вече съществуващата отворена платформа, която използва цифрови технологии за свързване на глобална мрежа от социални предприемачи за популяризиране на най-добрите практики, алтернативни възможности за финансиране и подобряване на техните умения.

 • EXPANDING ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEMS
  • Програма: HORIZON Europe;
  • Наименование на поканата: „Elevating the scalability potential of European business (2022.1)”
  • Отваряне на поканата: 25.01.2022 г. 
  • Краен срок за кандидатстване: 10.05.2022 г. 
  • Идентификатор: HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-01-01
  • Партньорство: към момента 47 организации търсят партньори за разработване на проектни предложения;
  • Максимален бюджет на проект: 1 млн. Евро. Бюджетът за всеки проект се отпуска под формата на фиксирана еднократна сума (Lump Sum Grant).
  • Цел на поканата:  Разширяващите се предприемачески екосистеми следва да повишат предприемаческите умения на младите хора в „скромни“ и „умерени“ иновационни екосистеми, като подкрепят предприемаческото образование чрез програми, разработени в тясно сътрудничество с частния сектор и бизнес акселератори.
  • Дейности: 

Разработване на образователни програми за най-малко две учебни години, съвместно между образователни институции от „скромни“ и „умерени“ иновационни екосистеми и частния сектор от иновационни хъбове („силни иноватори“ и „лидери в иновациите“), за да се подсилят предприемаческите умения чрез:

 1. ангажиране на бизнес експерти в изпълнението на образователни програми;
 2. ангажиране на студенти и завършили студенти от различни дисциплини и катедри в структурите на съответните компании и ангажиране на образователния персонал в бизнес процесите на компаниите, и двете с цел балансирано между половете участие;
 3. организиране на предизвикателства за идеи, при които студентите могат да предложат иновативни решения в областта на експертизата на партньорите и да получат ресурси и подкрепа за разработване на продукта и неговата стратегия за бизнес развитие.