Икономически университет – Варна

Научна дейност

Международен проект PROMINENCE

Съобщение от ст.преп. Диана Митева и ст.преп. Кръстана Иванова: 

Завърши пореден етап от  международния проект PROMINENCE (https://www.ue-varna.bg/bg/article.aspx?catid=7491 ), по който ИУ-Варна е партньор.

Проектът  PROMINENCE (2017-2020) се финансира по направление „Стратегически партньорства във висшето образование“ на програма „Еразъм+“ и е пример за интернационализация на висшето образование в контекста на нарастващите изисквания от страна на бизнеса, и с оглед на задачата пред икономическите университети да формират конкурентноспособни специалисти в условията на засилена европейска и глобална интеграция.

Основна цел на проекта е  развитие на междукултурна компетентност, бизнес умения и лидерски качества у студенти и преподаватели от седем европейски университета в тясно партньорство с  бизнеса чрез използване на иновативни методи за обучение.  

Основни резултати за периода (септември 2017 – юни 2019):

 • Проведоха се информационни дни, популяризиращи възможностите на проекта. С конкурс, проверяващ комуникативните умения на английски език, се извърши  подбор  на студенти от ИУ-Варна за участие в  интензивните програми по проекта в Братислава (2018) и Ашафенбург (2019).

 

 • Подготви се и се проведе едноседмична интензивна програмаЕзици и културно многообразие“ в Икономическия университет в Братислава, Словакия, април 2018 (https://www.ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=21507)

 

 • Представители на  седемте  университета, участници в проекта, проведоха през октомври 2018 в ИУ-Варна двудневна работна среща,  като партньорите дадоха много добри отзиви за подготовката и провеждането ù. (https://www.ue-varna.bg/article.aspx?id=22865)

 

 • Подготви се и се проведе едноседмична интензивна програмаУправление и лидерство в различни култури“ в Технически университет на Ашафенбург, Германия, април 2019 (https://www.ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=23345)

              Студентите получиха по 3 образователни кредита за проведените интензивни обучения, установиха много контакти със студенти от други университети и имаха интересни  срещи с представители на бизнеса.  Участниците дават много висока оценка на обученията,  изграждащи  бизнес умения и лидерски качества наред с междукултурната компетентност.

 • Университетите, партньори по проекта, проведоха две анкетни проучвания: проучване на междукултурната компетентност на студентите и проучване на лидерски умения в мултикултурна среда сред малки и средни предприятия, като екипът на ИУ-Варна активно се включи в изработването и провеждането на анкетите. Втората анкета бе разпространена, както по време на Форум „Кариери“, организиран от ИУ-Варна, където се осъществяваха контакти с представители на МСП, така и чрез контакти в социалните мрежи.
 • Подготвя се електронна книга „Междукултурна компетентност и лидерство“ като колективен продукт на експертните групи от седемте  университета; експертният екип на ИУ-Варна  разработи и представи глава върху теории на лидерството.
 • Проектът бе представен и по време на Международната седмица, организирана от отдел „Международно сътрудничество“ на ИУ-Варна през юни 2019.

През последния  етап на проекта (септември 2019 – юни 2020) предстои:

 • Партньорска среща в Катовице, Полша, септември 2019.
 • Подготовка и провеждане на обучение по културна и емоционална интелигентност, Анси, Франция, април 2020, след подбор  на участниците – студенти от седемте университета.
 • Подготовка на учебна програма и учебни материали за интернет-базирана платформа по междукултурна компетентност и лидерство, която ще се ползва от университетите партньори и други заинтересовани висши училища, както  и от МСП при фирмени обучения.
 • Провеждане на научна конференция в Сейнайоки, Финландия, през юни 2020, с участието на експертните екипи по проекта.
 • Публикации в международни и национални издания.

Участници в интердисциплинарния екип на ИУ-Варна са:  гл. ас. д-р Петър Петров, експерт и ръководител проект; ст. преп. Диана Митева, експерт; ст. преп. Кръстана Иванова, експерт; координатор е Мирослава Иванова, и счетоводител - Гергана Нанева.