Икономически университет – Варна

Студентска и научна дейност

В рамките на седмицата на студентско научно творчество катедра „Езиково обучение и спорт“ организира ежегодно конкурси за написване на есета на английски, немски, френски и български език.

Ежегодно катедрата участва в организирането и провеждането на Националната университетска олимпиада за ученици към ИУ-Варна в секциите „Български език и литература“, „Руски език“, „Английски език“, „Немски език“ и „Френски език“.

Преподаватели от катедрата организират проектни задачи в рамките на своите курсове, развиващи у студентите умения за работа в екип, планиране, координиране и комуникиране на съответния чужд език в бизнес контекст. Част от задачите изискват от студентите да участват в международни студентски екипи при изпълнение на групов проект – например съвместно написване и публикуване на блогове по определени теми, писане в е-форуми, провеждане на интервюта, анкети и др. (методиката се отнася към „колаборативно онлайн международно учене“: COIL-collaborative online international learning). Такива съвместни неформални проекти до този момент са осъществени със студенти от университети в Германия, САЩ и Коста Рика.

Преподаватели от катедрата, експерти в проект PROMINENCE (2017-2020), организираха селекцията и участието на студенти от ИУ-Варна в три едноседмични интензивни програми, проведени на английски език: интензивна програма „Езици и културно разнообразие“ в Икономическия университет в Братислава, Словакия, април 2018; интензивна програма „Управление и лидерство в различни култури“ в
Техническия университет на Ашафенбург, Германия, април 2019; интензивна програма (онлайн) „Прилагане на културна интелигентност в различни култури“, университет „Мон Блан“, Анси, Франция, ноември 2020. Преподавателите, експерти по програмата, участваха като модератори и оценители в съответните интензивни програми. Студентите получиха по 3 образователни кредита за проведените интензивни обучения, установиха много контакти със студенти от други университети и имаха интересни срещи с представители на бизнеса. Участниците дадоха много висока оценка на обученията, изграждащи бизнес умения и лидерски качества наред с междукултурната компетентност:

„Създадох нови контакти, упражних комуникационните си умения, повиших както културните, така и професионалните си знания. Програмата беше интензивна и поддържаше интереса ми до край. С удоволствие бих се влючил в следващото издание!“

Божидар Панайотов, 2-ри курс, спец. „Икономика и търговия“

„PROMINENCE IP3 е един от най-добрите международни проекти, в които съм взимала участие. За моята специалност е от голямо значение опитът в международна среда и чрез този проект получих възможността да приложа на практика знанията си относно междукултурните различия. Бързото и успешно сработване в екип с млади, вдъхновяващи хора, пълни с идеи е нелека задача, но
резултатите от съвместната ни работа еднозначно показват нашия успех. Събитието беше изключително добре организирано, имайки предвид несигурностите около глобалната пандемия. Всички ние имахме прекрасната възможност да се учим един от друг, както и да подобрим уменията си за работа в екип. Проектът ми помогна да разбера по-добре как да накарам различията ми с останалите да работят в моя полза.“

Глория Атанасова, 4-ти курс, спец. "Международни икономически отношения"

През академичната 2021/2022 предстоят пилотни обучения на студенти от ИУ-Варна по меки умения (soft skills) с оглед подобряване на техните шансове за успешно включване в работния пазар. Част от модулите и игрови задания (например вземане на бизнес решения) са разработени от преподаватели в к. „Езиково обучение и спорт“, членове на интердисциплинарен експертен екип в международен проект ESSENCE.

Преподавателите от катедра „Езиково обучение и спорт“ отчитат получената обратна връзка от студентите с оглед подобряване на своята работа и актуализиране на курсове и учебни програми.

м. 04.2018 г.

Катедри „Западноевропейски езици“ и „Славянски езици“ към департамент „Езиково обучение“ предложиха на всички студенти 1-4 курс, изучаващи чужд език, анкета относно качеството на чуждоезиковото обучение в Икономически университет - Варна. Анкетата са попълнили 539 студенти от всички специалности. Студентите са убедени в необходимостта да се изучава чужд език в университета. Повечето приемат, че предвидените задължителни 60 часа в първи курс са достатъчни за първата година, но биха искали чужд език да се изучава задължително и в по-горните курсове, като 28% желаят да се изучава в 1-ви и 2-ри курс, 10% - в 1,2 и 3-ти, а 40% - през целия курс на обучение.

Близо половината от общия брой анкетирани студенти държат да изучават и втори чужд език и почти 100% тези от специалност МИО, „Финанси“, „Мениджмънт“ и „Туризъм“. Студентите са удовлетворени от обема и съдържанието на учебния материал. Като добро го определят 66% от анкетираните, за 31% то е отлично. Много добро е признанието, което студентите дават, за качеството на преподаване. Лоша оценка дават едва 3-ма от всички анкетирани, за 135 - то е отлично, а за останалите – добро.

Студентите са дали и немалко препоръки за подобряване на обучението по чужд език. Най-много студенти са посочили, че броят задължителни часове трябва да се увеличи и 2-ри чужд език да е задължителен в спец. МИО и „Туризъм“. Студентите, изучаващи специализиран чужд език на по-високо ниво, предлагат това да се удостоверява с някакъв документ от страна на университета. Има предложение за по-голямо прецизиране на езиковите нива и особено при факултативните групи в горните курсове. Да се говори само на чужд език в час, да има срещи и разговори с чуждестранни предприемачи.

Като цяло обратната връзка със студентите показва, че преподавателите от чуждоезиковите катедри са на прав път, предлаганото обучение е адекватно на очакванията за създаване на базисни знания по чужд език и надграждането им в специализирания, крайно необходим за бъдещата им реализация на трудовия пазар.

Езиковото обучение в ИУ-Варна, развиващо едновременно езикови, академични и бизнес умения, се осъществява от висококвалифицирани преподаватели, които системно поддържат квалификацията си чрез участие в курсове и специализации у нас и в чужбина, участия в национални и международни научни конференции и международни научно-приложни проекти.

Научните интереси на преподавателите от катедра „Езиково обучение и спорт“ са предимно в областите „Приложна лингвистика“, „Проектно обучение“, „Междукултурна комуникация и лидерство“, „Езиково обучение в дигиталната епоха“, „Комуникации и медии“ и др.

Работата по различни научни проекти все повече изисква формирането на интердисциплинарни екипи. Интернационализацията на висшето образование и интердисциплинарният характер на бизнес комуникацията обуславят системното включване на преподаватели от катедрата в международни проекти и програми, като например проектите за стратегическо партньорство по програма “Еразъм+”: PROMINENCE (2017-2021) и ESSENCE (2021-2022).

Резултатите от проект PROMINENCE са свързани с мащабни проучвания и анализ на междукултурната компетентност на студенти, представители на бизнеса и университетски преподаватели в 7-те европейски страни – участници по проекта, впоследствие разработване на интерактивна обучителна платформа, подпомагаща и осигуряваща развитието на междукултурна компетентност и лидерски умения у студентите; разработване на методика за интензивни обучения на международни студентски екипи и провеждане на три такива обучения: „Езици и културно разнообразие“ в Икономическия университет в Братислава, Словакия, април 2018; „Управление и лидерство в различни култури“ в Технически университет на Ашафенбург, Германия, април 2019; (онлайн) „Прилагане на културна интелигентност в различни култури“, университет Мон Блан, Анси, Франция, ноември 2020.

Чрез развиване на меките умения у студентите, проектът ESSENCE цели да подобри възможностите им за намиране на работа. Курсовете, предлагани по проекта, развиват най-търсените от работодателите меки умения и отговарят на изискванията на предприемачи и корпорации. Разработените от международните екипи сценарии, симулации и игри, развиващи меките умения на студентите и тяхната конкурентноспособност, ще се финализират през ноември 2022 след пилотно тестване през 2021/2022.