Икономически университет – Варна

Студентски прояви

Катедра правни науки организира през зимен семестър на учебната 2020–2021 г. Студентска научна конференция – „Правните знания по пътя към успеха“.

Конференцията ще се проведе на 27 ноември 2020 г. от 10 часа, онлайн. Участниците могат да се присъединят към виртуална стая в Google Meet на адрес, който ще бъде изпратен седмица преди датата на провеждане на форума.

Студентската научна конференция ще има сформирани модули (направления), които съответстват на специалните дисциплини, изучавани от студентите през зимен семестър на 2020/2021 уч. година, а именно:

 1. Трудово и осигурително право;
 2. Търговско право
 3. Вещно право
 4. Конституционно право
 5. Гражданско право и процес
 6. Наказателно право и процес
 7. Съдебна администрация
 8. Семейно и наследствено право

Класираният на 1-во място (в съответното тематично направление на конференцията) ще получи 40 точки текущ контрол по изучаваната от него дисциплина. Докладите допуснати за участие в конференцията, но класирани на следващи места (2-ро и следващи) получават 20 точки към текущия си контрол (като текущия контрол за семестъра не може да надвишава общо 40 точки).

Докладите и презентацията им ще бъдат оценени от формирана за тази цел комисия.

Желаещите да се включат в конференцията, могат да участват с доклад (самостоятелно или в съавторство до двама студенти), който трябва да бъде изпратен в окончателен вид до 20 ноември 2020 г., в електронен вариант, на адреса на съответния ръководител упражнение в направлението, по което се участва.

Докладите и презентацията им ще бъдат оценени от специално формирана комисия, състояща се от хабилитирани и нехабилитирани преподаватели от състава на катедра „Правни науки”, както и от представители на практиката.

Изисквания за техническо оформяне на докладите:

 1. Титулната (първа) страница на докладите задължително трябва да съдържа следните данни:
 • Заглавие на научния доклад.
 • Име и фамилия на автора, специалност, курс на обучение, административна група, студентски идентификационен номер.
 • Актуален мейл, за връзка с автора на доклада.
 1. Максималният обем на докладите е до 8 (осем) стандартни страници, (което включва и библиографията).
 2. Размерът на белите полета на страница в сантиметри – (top – 2.5, bottom – 2.5, left – 2.5, right – 2.5).
 3. Paper Size – А4.
 4. Докладът се представя на шрифт „Times New Roman” или „Times New Roman Cyrilic” – 12 pt
 5. Цитиране: под линия с номера от 1 до “n” (Footnote Text 10 pt.)
 6. Използваната литература и други източници на информация (включително такива от интернет) се посочват задължително. Това става на последната страница след основния текст.