Икономически университет – Варна

Докторанти

Даниела Пенкова

Даниела Пенкова

Даниела Пенкова

научен ръководител: доц. д-р Христо Мавров

Ваня Христова

Ваня Христова

Ваня Христова

научен ръководител: доц. д-р Калоян Колев

Михаела Тодорова

Михаела Тодорова

Михаела Тодорова

научен ръководител: доц. д-р Калин Господинов

За своите почти девет десетилетия съществуване катедра „ОИТ“ е натрупала сериозен опит в преподаването и научноизследователската дейност в областта на Политическата икономия (Общата икономическа теория). Така са формирани, запазени и развивани добри практики и богати традиции, които са предавани от едно поколение преподаватели на друго през годините. Поради тази причина катедрата нееднократно е получавала национална акредитация за обучаване на докторанти.

Към катедра „ОИТ“ по ДП „Политическа икономия (Обща икономическа теория)“ от 2000 г. до настоящия момент са защитени следните дисертации.

Людмил Найденов

Година на защитата:  2003
Тема на дисертацията:  „Макроикономически аспекти на управлението на държавния дълг в Република България“
Научен ръководител:  проф. д-р Владимир Владимиров


Мария Нейчева

Година на защитата:  2007
Тема на дисертацията:  „Нелинейни ефекти на държавните разходи в българската икономика в процеса на присъединяване към ЕС“
Научен ръководител:  проф. д-р Владимир Владимиров


Илина Лилова

Година на защитата:  2009
Тема на дисертацията:  „Валутният борд - фактор на икономическия растеж (Влияние на валутния борд върху краткосрочната динамика на БВП и неговите елементи)“
Научен ръководител:  проф. д.ик.н. Ивона Якимова


Татяна Иванова

Година на защитата:  2009
Тема на дисертацията:   „Потребление на домакинствата в България (определяне и оценяване на потребителската функция за периода 1992-2006 г.)“
Научен ръководител:  проф. д-р Васил Цанов


Вениамин Тодоров

Година на защитата:  2012
Тема на дисертацията:  „Финансова стабилност и макроикономическа политика (Макроикономическа политика за поддържане на финансовата стабилност в условията на асиметрия на информацията)“
Научен ръководител:  проф. д-р Владимир Владимиров


Силвия Господинова

Година на защитата:  2014
Тема на дисертацията:  „Секторът на услугите и преструктурирането на българската икономика“
Научен ръководител:  доц. д-р Красимира Николова


Искрен Пенчев

Година на защитата:  2015
Тема на дисертацията:  „Пазари на акции и икономически растеж (опитът на ЦИЕ и България: 1996 - 2013 г.)“
Научен ръководител:  доц. д-р Христо Мавров


Свилена Михайлова

Година на защитата:  2016
Тема на дисертацията:  „Влияние на преките чуждестранни инвестиции върху доходното неравенство в Централна и Източна Европа след 1990 г.“
Научен ръководител:  проф. д-р Зоя Младенова


Евгени Филипов

Година на защитата:  2017
Тема на дисертацията:  „Възможности на академичното spin-off предприемачество за технологичното преструктуриране на българската икономика“
Научен ръководител:  проф. д.ик.н. Ивона Якимова


Силвия Братоева-Манолева

Година на защитата:  2018
Тема на дисертацията:  „Доходното неравенство в България след 1990 година: състояние, тенденции и макроикономически детерминанти“
Научни консултанти:  проф. д.ик.н. Васил Тодоров и доц. д-р Христо Мавров


Науаф Ал Файез

Година на защитата:  2020
Тема на дисертацията:  „Данъчно бреме, данъчен капацитет и тяхното влияние върху икономическото развитие на Йордания“

Научен ръководител:  проф. д.ик.н. Ивона Якимова


Славена Цонева

Година на защитата:  2024
Тема на дисертацията:  „Транснационални корпорации и развитието, и надграждането на човешкия капитал в България“

Научен ръководител:  доц. д-р Калоян Колев