Икономически университет – Варна

2016г., ФМ ЕИП 2009-2014 BG08 "Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ - Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България"

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
ФИНАСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014

Проект „Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ - Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България“

Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ: 24-10-M2-6/ 24.04.2015 г.
Програма: БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“
Мярка: Мярка 2 „Документиране на културната история“
Бенефициент: Икономически университет – Варна (България)
Партньор: Регионална библиотека - Опланд, Норвегия (Oppland County Library, Oppland County, Norway)
Стойност на проекта: 305 743,68 евро
Продължителност: 13 месеца
Период на реализация на проекта: 24.04.2015 г. - 30.04.2016 г.

Сайт на проекта: http://digital.ue-varna.bg

Цели на проекта:
 • Пълното техническо оборудване на дейностите и процесите по дигитализацията на книги и други документи.

 • Създаване на организация, натрупване на опит и подготовка на специалисти от библиотеката, които да организират, управляват и осъществяват дейностите по дигитализация и в бъдеще.

 • Осигуряване на достатъчно количество цифрови документи, които да бъдат полезни и да подпомагат изследователския процес.

 • С помощта на закупения и инсталиран софтуер да се осигури удобното и ефективно търсене на документи и ползването им в онлайн среда без да се нарушават авторските права.

 

Очаквани резултати:
 • Създадена дигитална колекция "Архив на културното-историческото наследство на академичната общност в ИУ - Варна".
 • Предоставени възможности за ползване на каталога на библиотеката и достъп до пълните текстове на документите чрез съвременна уеб базирана платформа.
 • Обучени и подготвени специалисти от библиотеката, които да работят в дигитализационния център, да обслужват потребителите и да осигурят устойчивото попълване на дигиталните колекции с нови цифровизирани документи.
 • Създадени професионални контакти с колеги от партньорската организация в Норвегия, което ще подпомогне бъдещо сътрудничество и обмяна на опит в областта на информационното и библиотечно обслужване.
Основни дейности на проекта:
 1. Изграждане на „Дигитализационен център“ към университетската библиотека.

 2. Дигитализация на „Архивния фонд“ на библиотеката.

 3. Осигуряване на специализиран софтуер за организация и контрол на достъпа и ползването на дигиталните копия през електронния каталог на библиотеката.

 4. Обучение за работа и поддържане на дигиталния архив и за предоставяне на услуги в рамките на дигитализационния център.

 5. Проучване на опита и добрите практики в областта на дигитализацията и управлението на библиотеките в Норвегия.

 6. Публичност и визуализация на проекта.

 7. Управление и администриране на проекта.

Екип за управление на проекта:
 • доц. д-р Снежана Сълова - ръководител проект

 • Росица Заркова - координатор

 • Деница Йорданова - сътрудник

 • Галина Андреева - счетоводител

Партньор по проекта: Регионална библиотека Опланд, Норвегия

Регионална библиотека Опланд е ключов център за развитието на иновативни подходи в управлението на библиографско-информационната система в региона и има важна роля в развиването на инициативи сред местната общност на област Опланд. Библиотеката координира и предоставя услуги за 26 обществени библиотеки и 15 средношколски библиотеки.

Регионална библиотека Опланд е част от структурата на Община Опланд. Администрацията на библиотеката е съставена от десет души. Библиотеката е структура, която има специфична организация на библиотечния фонд. Половината от служителите са консултанти с опит в управлението на проекти.

Библиотеката притежава фонд от ценни книги за местната история на района. Тази колекция се намира в обществената библиотека в гр. Гьовик. Библиотеката разполага с богата мобилна колекция от книги за децата.