Икономически университет – Варна

доц. д-р Снежана Сълова

доц. д-р Снежана Сълова

доц. д-р Снежана Сълова

313в

ssulova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 313в: 13:15-15:15

Дисциплина Курс и Специалност
Дипломантски семинар Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Дипломантски семинар Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Дипломантски семинар Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Въведение в информатиката Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Въведение в информатиката Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Интерактивен дизайн и приложно програмиране Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 433 Л Интерактивен дизайн и приложно програмиране 27, 31
15:15 17:00 122 Л Дипломантски семинар 23, 24, 25, 26, 50
Сряда
14:15 17:00 Е-312 Л Въведение в информатиката 34, 35, 36, 37
Четвъртък
13:30 16:00 316 Л Уеб технологии 42, 43, 44, 45
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 154 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 77).
Статия 2021
Digital Transformation, Cyber Security and Resilience of Modern Societies, Cham : Springer International Publ. Switzerland, 84, 2021, 429 - 440. - (Studies in Big Data ; Book 84).
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 6-19.
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, Association for Computing Machinery, 2020, 278 – 284.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 251 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 8).
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 599 - 609.
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20 , Association for Computing Machinery, 2020, 78 – 85.
Студия 2019
Journal оf Communications Software аnd Systems (JCOMSS), Croatia, Split: Croatian Communications and Information Society in cooperation with the University of Split, FESB, 15, 2019, 3, 262 - 271.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 78 - 85.
Доклад 2019
CompSysTech '19 : 20-th International Conference on Computer Systems and Technologies, 21 - 22 June 2019, University of Ruse, Bulgaria : Proceeding, New York : ACM [Association for Computing Machinery] Publ. [Digital Library], 2019, 246 - 250.
Преглед на всички публикации