Икономически университет – Варна

ОП РЧР 2007-2013 "Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет - бизнес"

Оперативна програма: "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013
Приоритетна ос: 7. "Транснационално и междурегионално сътрудничество"
Процедура: BG051PO001-7.0.07, "Без граници - Компонент 1 - Фаза 2"
Договор: BG051PO001-7.0.07-0036-C0001
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Партньори: Варненска Търговско Индустриална Камара и Университет „Лучан Блага” - Сибиу, Румъния
Общ бюджет на проекта: 192 845,00 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)
Продължителност: 24 месеца (от 01.06.2013 до 01.06.2015)

http://university-business.ue-varna.bg/
http://uebn.ue-varna.bg/bg/
Цели на проекта:
Основна цел:
Основна цел на проекта е да допринесе за активното включване на младежи на пазара на труда и тяхната социална интеграция чрез изграждане на устойчива иновативна партньорска мрежа университет – бизнес.
 
Специфични цели:
1. Да се създадат условия за ефективно и ефикасно управление и публичност на проекта
2. Да се създадат условия за професионална реализация и социално включване на 36 студента и 20 младежи на възраст до 29 години, завършили ИУ-Варна, които са безработни или работещи не в съответствие със своето образование и квалификация чрез предоставяне на достъп и обучение за работа с иновативната електронна платформа.
3. Да се проучат, анализират минимум 10 европейски практики в областта на социалното взаимодействие между университет, младежи и бизнес организации, с оглед повишаване на заетостта и реализиране потенциала на завършилите студенти и последващо адаптиране и внедряване в платформата в ИУ-Варна.
4. Да се разработи, апробира и изгради устойчива иновативна партньорска мрежа университет – бизнес, в качеството й на социална иновация в областта на търсене на нови механизми за социално включване на младежите, като се участват активно поне 18 академични преподаватели, 10 заети лица в браншови организации и 10 лица, заети в предприятия.
5. Да се популяризират предимствата на мрежата за поддържане на социален диалог университет – бизнес, както и по-интензивно социално включване и осигуряване на повече възможности за младите хора в образованието и пазара на труда.
Основни дейности:
Дейност 1: Управление и публичност на проекта.
 • Поддейност 1.1 Управление и администриране на проекта.

 • Поддейност 1.2 Публичност и информиране за договора за БФП.

 • Поддейност 1.3 Създаване и поддържане на уебсайт на проекта.

Дейност 2: Проучване и подбор на представители на целевите групи.
 • Поддейност 2.1 Подготовка на методология за подбор на представители на целевите групи.

 • Поддейност 2.2 Подбор на представители на целевите групи.

Дейност 3: Проучване на добри практики за изграждане на партньорска мрежа университет - бизнес.
 • Поддейност 3.1 Мониторинг и анализ на добри практики за изграждане на партньорска мрежа университет - бизнес.
 • Поддейност 3.2 Работно посещение в Румъния за проучване на добри практики.
 • Поддейност 3.3 Дискусионна кръгла маса.
Дейност 4: Изграждане на устойчива иновативна партньорска мрежа университет - бизнес.
 • Поддейност 4.1 Разработване на инструментариум за изграждане на устойчива иновативна партньорска мрежа университет - бизнес.

 • Поддейност 4.2 Разработване на уеб-базирана платформа.

 • Поддейност 4.3 Апробиране на разработената система за изграждане на иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет-бизнес.

Дейност 5: Валоризация на устойчивата иновативна партньорска мрежа университет - бизнес.
 • Поддейност 5.1 Подбор на участниците за валоризация.

 • Поддейност 5.2 Провеждане на заключителен семинар и утвърждаване на план за устойчивост на мрежата.

Екип за организацията и управлението на проекта:
 • доц. д-р Виолета Димитрова - ръководител проект (от 08.07.2013 г. до 07.09.2014 г.)

 • доц. д-р Мария Станимирова - ръководител проект (от 12.09.2014 г. до 01.06.2015 г.)

 • гл. ас. д-р Севдалина Христова - координатор (от 08.07.2013 г.  до 06.10.2013 г.)

 • Магдалена Парчева - координатор (от 07.10.2013 г. до 22.10.2014 г.)

 • докторант Ваня Кралева - координатор

 • Галина Атанасова - счетоводител

 • Анелия Георгиева - счетоводител