Икономически университет – Варна

ОП РЧР 2007-2013 "Българското кулинарно майсторство за устойчиво развитие на туризма“

Оперативна програма: "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
Приоритетна ос: 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
Област на интервенция: 3.3 Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса
Процедура: BG051PO001/07/3.3-01 „Разработване на механизми за училищни и студентски практики”
Договор: BG051PO001-3.3.01-0051-C0001
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Партньор: Регионална занаятчийска камара - Варна
Общ бюджет на проекта: 53 181,00 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)
Продължителност: 10 месеца (от 17.06.2008 до 01.05.2009)

Общи цели:
 • Укрепване на връзките между образователните  институции и бизнеса.

 • Модернизация на системата за  образование и обучение.

 
Специфични цели:
 • Предоставяне на качествена професионална подготовка в реални условия за 50 студенти от Колеж по туризъм към ИУ - Варна.

 • Усвояване на  знания и умения за прилагане  на традиционни практики от българския бит и кулинарното изкуство

 • Създаване на трайно партньорството между образователните институции от Варненска област и РЗК – Варна.

 • Увеличаване на членовете на занаятчийската общност във Варненска област.

Група 1: Дейности за управление на проекта
 • Дейност 1: Избор на членове на екипа.

 • Дейност 2: Изготвяне на детайлен план за работа и характеристики на длъжностите в екипа по проекта.

 • Дейност 3: Седмични заседания на екипа на проекта.

 • Дейност 4: Изготвяне на междинни и окончателен отчет.

 

Група 2: Дейности по информираност и публичност
 • Дейност 1: Избор на рекламна агенция.

 • Дейност 2: Публикации.

 • Дейност 3: Покана – публикация във вестник “Занаятчийска дума“.

 • Дейност 4: Отпечатване на брошури, формат А4.

 • Дейност 5: Пресконференция за приключването на проекта.

Група 3: Дейности за организиране и провеждане на практика по занаят “готварство и ресторантьорство” в занаятчийските предприятия, членове на РЗК – Варна
 • Дейност 1: Изготвяне на списък със занаятчийски предприятия и наставници.

 • Дейност 2: Определяне на преподавателите от Колеж по туризъм – Варна, които ще наблюдават практическото обучение.

 • Дейност 3: Съгласуване и актуализиране на работната програма и графика за провеждане на практическото обучение.

 • Дейност 4:  Разпределяне на студентите в ЗП.

 • Дейност 5:  Провеждане на подготвящо обучение.

 • Дейност 6:  Провеждане на практическото обучение.

 • Дейност 7: Организиране на семинар за презентиране на най-новите тенденции в областта на готварство и ресторантьорство и кулинарна изложба.

 • Дейност 8: Провеждане на изпит за признаване на калфенска степен по занаят “готварство и ресторантьорство”.

 • Дейност 9: Тържествено връчване на калфенските свидетелства по занаят “готварство и ресторантьорство”.