Икономически университет – Варна

ОП РЧР 2007-2013 "Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет - Варна“

Оперативна програма: "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
Приоритетна ос: 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
Процедура: BG051PO001-3.1.07 "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда"
Договор: BG051PO001-3.1.07-0058-C0001
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Партньори: „Ардес информационни системи“ ЕООД, „ДАВИД Холдинг“ АД, Варненска Търговско-индустриална камара
Общ бюджет на проекта: 272 921,00 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)
Продължителност: 20 месеца (от 27.06.2013 до 27.02.2015)

Брошура за начало на проекта
Брошура за край на проекта
Цели на проекта:

Общата цел на проекта е проектиране на учебни планове и програми, които да осигуряват хармонизация на квалификацията и преквалификацията на обучаващите се в професионално направление 3.8 Икономика на ИУ-Варна с изискванията на пазара на труда и бизнеса в СИРП.

Етап 1: Изследване, анализ и оценка на крос-секционни сигнали за промени в образователния пазар.

 • Цел 1.1: Идентифициране на потребностите и изискванията на пазара на труда и бизнес средата в СИРП.

 • Цел 1.2: Позициониране на ИУ-Варна на образователния пазар по ключови индикатори на представяне.

Етап 2: Бенч диагностика и хармонизация на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на ИУ-Варна.

 • Цел 2.1: Бизнес и маркетингова диагностика на равнището на конкурентност на учебните планове и програми.

 • Цел 2.2: Избор на целеви зони за интервенция и конкурентни формати.

 • Цел 2.3: Извеждане на диагностичен режим за избор на интегриран бизнес модел на учебните планове и програми.

Етап 3: Проектиране и внедряване на учебни планове и програми за хармонизация на квалификацията и преквалификацията на обучаващите се в професионално направление 3.8 Икономика на ИУ-Варна с динамичните изисквания на пазара на труда и бизнеса в СИРП.

 • Цел 3.1: Разработване на теоретико-методологическа и аналитична база за проектиране на учебни планове и програми.

 • Цел 3.2: Разработване на нов механизъм за осигуряване на бизнес моделирането на учебните планове и програми: критерии, ограничения, стандарти, опции, маркери и драйвери, бюджетиране.

 • Цел 3.3: Разработване на проект за иновативно бизнес интегрирано и колаборативно обучение в професионално направление 3.8 Икономика на ИУ-Варна чрез клауд (cloud)-базирана платформа за управление на образователни проекти.

 • Цел 3.4: Апробиране на проекта и внедряване на две нови магистърски програми, работещи за бизнеса.

 

Основни дейности:

Дейност 1: Управление и администриране на проекта.

Дейност 2: Финансов одит на проекта.

Дейност 3: Публичност и визуализация на дейностите по проекта.

Дейност 4: Маркетингови изследвания и анализи.

 • 4.1: Маркетингово изследване и анализ на изискванията на пазара на труда и потребностите на бизнеса в СИРП.

 • 4.2: Изследване и анализ на теоретичните постановки и добрите световни практики в бизнес ориентираното висше образование.

 • 4.3: Маркетингово изследване на позиционирането на ИУ-Варна на образователния пазар по ключови индикатори на представяне.

Дейност 5: Провеждане на семинари.

 • 5.1: Провеждане на семинари за разработване на концептуална карта на бизнес моделирането на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на ИУ-Варна.

 • 5.2: Провеждане на семинари за избор и оценка на процесен бизнес модел за проектиране на учебни планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на ИУ-Варна.

Дейност 6: Провеждане на обучения.

 • 6.1: Провеждане на обучения за процедурно осигуряване на бизнес моделирането на учебни планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на ИУ-Варна.

 • 6.1: Провеждане на обучения за процедурно осигуряване на бизнес моделирането на учебни планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на ИУ-Варна.

Дейност 7: Апробиране на проект за иновативно бизнес интегрирано и колаборативно обучение в професионално направление 3.8 Икономика на ИУ-Варна и внедряване на нови магистърски програми.

Дейност 8: Внедряване на клауд-базирана платформа за управление на образователни проекти.

Дейност 9: Провеждане на конференции.

Екип за управление:
 • доц.д-р Бистра Василева - ръководител проект

 • доц.д-р Евгени Станимиров - координатор "Учебна документация"

 • проф. д-р ик. н. Юлия Узунова - координатор "Семинари и обучения"

 • ас. Надежда Калинова - технически секретар

 • Галина Атанасова - счетоводител

Постигнати резултати от основните дейности на проекта:
Дейност 4: Маркетингови изследвания и анализи

През периода септември – октомври 2013 г. бе проведено маркетингово изследване и анализ на изискванията на пазара на труда и потребностите на бизнеса в СИРП в извадка от 103 фирми и 579 студенти.
Резултатите от анализа показват, че за работодателите с най-висока значимост са знанията на студентите в конкретна област на икономиката и знанията за конкретна индустрия. Но ключови за бизнеса се явяват уменията и личните качества на завършващите висше образование, напр. комуникационни умения, умения за идентифициране и решаване на проблеми, умения за боравене с технологии, писмено и говоримо ползване на английски език, организационни умения, желание за развитие и др.

Дейност 5: Провеждане на семинари

Резултатите от проучването бяха представени и дискутирани по време на първите два семинара (09-11.12.2013 г. и 22-24.01.2014 г.). Чрез дискусия на резултатите беше разработен и предложен работен вариант на концептуална карта на бизнес моделирането на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на ИУ-Варна. Основните теми за дискусия по време на сесиите на мозъчна атака в рамките на първите 2 семинара бяха следните:
1/ Изясняване, дефиниране и операционализация на работните процеси в обучаващия цикъл на професионално направление 3.8 Икономика на ИУ-Варна;
2/ Разработване на концептуална карта на процеса на изграждане на приложни компетентности в обучаващия цикъл на професионално направление 3.8 Икономика на ИУ-Варна и
3/ Спецификация на концептуалната карта за различни равнища на квалификация и форми на преквалификация.

Целта на следващите два семинара (05-07.02.2014 г. и 19-21.02.2014 г.) бе да се достигне до предложение за процесен бизнес модел за проектиране на учебни планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на ИУ-Варна, който да има възможност за интегриране във функциониращата СУК по ISO 9001:2008. Изборът на бизнес моделирането като подход за постигане на хармонизация на квалификацията и преквалификацията на обучаваните в професионално направление 3.8 Икономика в ИУ-Варна се обуславя от циклично променящата се среда, която налага трансформация в образователния пазар, за да отговаря на изискванията на глобализиращата се икономика. Образователният пазар изисква прилагането на бизнес модел към учебните планове и програми, за да може да се реализира добавена стойност в обучаващия цикъл, която да съответства на потребностите на бизнеса. Поради тази причина ключова роля при провеждането на тези семинари имаха представителите на партньорите по проекта от ИТ фирми – „Давид Холдинг“ АД и „Ардес ИТ“ ЕООД. По време на семинарите бяха дискутирани критичните точки за сили на промени при взаимодействието университет - бизнес и изграждането на концепцията за бизнес моделирането на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика в ИУ-Варна. По време на семинара се проведоха две паралелни уъркшоп сесии и заключителна дискусия. Беше извършен одит на модела на изграждане на компетентности на обучаваните в професионално направление 3.8 Икономика на ИУ-Варна и беше конструиран работен вариант на матрица на компетентностните несъответствия по вертикален и хоризонтален одит. В семинарите участваха преподаватели от катедри, които преподават дисциплини в професионално направление 3.8 Икономика. Беше положена основата за разработване на референтна рамка на приложните компетентности за бизнес-ориентираното обучение. Тя е апробирана в обучението на студентите по дисциплините „Маркетингови изследвания”, „Маркетингови комуникации“ и “Интерактивен маркетинг” и в студентски стажантски програми. Избрана като добра практика от партньорите по проект InnoMot “Подобряване на регионалните политики чрез подкрепа и мотивиране на МСП за внедряване на нетехнологични иновации”, чийто партньор в България е Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ).

Дейност 6: Провеждане на обучения

Целта на проведените обучения е хабилитираният състав в професионално направление 3.8 Икономика в ИУ-Варна да бъде запознат със спецификите на процедурното осигуряване на бизнес моделирането на учебни планове и програми. Обученията се проведоха от специалисти от партньорите по проекта - експерти, които разработват програмно осигуряване за различни видове бизнес процеси, тъй като ИКТ разполагат със съществени трансформационни възможности и са свързващо звено между бизнеса и обучението в професионално направление 3.8 Икономика. Включиха се представители на академичните среди с опит в разработването на иновативни учебни програми. Активно участваха и представители на работодателските организации – Варненска търговско-индустриална камара и Стопанска камара-Варна.

Дейност 7: Апробиране на проект за иновативно бизнес интегрирано и колаборативно обучение в професионално направление 3.8 Икономика на ИУ-Варна и внедряване на нови магистърски програми

В резултат на проведените семинари и дискусии с експерти, представители на бизнеса, на професионални асоциации в рамките на проекта и резултатите от апробирането на референтната рамка на приложните компетентности за бизнес-ориентираното обучение, беше разработена учебната документация за две нови магистърски програми, пряко работещи за бизнеса.
Магистърската програма „Комуникации и бизнес развитие“ е фокусирана върху изграждането на знания и умения в областта на организацията и управлението на бизнес процеси и ресурсен потенциал, като завършилите ще притежават компетенциите да изпълняват длъжността оперативен мениджър и мениджър корпоративни комуникации (бизнес комуникатор). Обучението е от тип „бизнес симулатор“, като студентите се обучават в условия на ERP система и система за електронен документооборот.
Магистърската програма „Пазари и технологични иновации“ е с акцент върху иновациите и пазарната сигурност, като завършилите ще притежават компетенции за изпълнение на длъжността мениджър бизнес развитие.
Магистърските програми са разработени при съблюдаване на препоръките на Европейската комисия в подкрепа на растежа и създаването на работни места – програма за модернизиране на системите за висше образование в Европа и се основават на следните ключови принципи:
• Активно и динамично взаимодействие между бизнеса и университетското образование.
• Конкурентен принцип и прозрачност при избора на преподаватели на входа на магистърските програми.
• Модулен принцип на обучение в 2 типа темпо – бързо и бавно в зависимост от входящото равнище на компетентност и предходния практически опит на студентите. Задължително е изискването за минимум 60% успеваемост по съответния модул, за да се премине към следващ.
• Хармонизирани резултати на изхода на обучението съгласно Националната референтна мрежа на професионалните компетенции и международните клъстери на компетенциите в областта на икономиката.
• Целенасочено стимулиране на реални, стартиращи студентски бизнес инициативи.

Дейност 8: Внедряване на клауд-базирана платформа за управление на образователни проекти

Ключовата разлика на предлаганото бизнес моделиране на учебните планове и програми е ТЕХНОЛОГИЯТА НА ОБУЧЕНИЕ. Като отправна точка в моделирането е заложен резултата от процеса на обучение (т.е., придобити компетенции), а не процеса на обучение сам по себе си. Подробно дефинирани и разработени са инструментите за изпълнението на тази технология, които ще се реализират чрез онлайн плаформа за управление на образователни проекти в точно дефинирани времеви граници, вкл. дейностите по планиране и организация на процеса на обучение. В допълнение, този модел дава възможност за таргетиране по потребители (сектори на икономиката и предприятия) и динамично обслужване на процеса на обучение (вградена мобилност в бизнес модела чрез оразмеряване на входа и изхода на всеки учебен модул).
Онлайн платформата е достъпна на http://mba.themdi.net/
Организация при изпълнението на магистърските програми:
1. Прилагане на модулен принцип в обучението.
2. Логиката на модулното позициониране отразява реалните мениджърски функции и въздействие в управлението на СБЕ.
3. Съдържанието на отделните модули е практически ориентирано в рамките на релацията „Процес-Модел-Индикатори-Решения-Ефекти”.
4. Прилагане на казусно-диалогичният режим на колабориране на участниците при доминиране на екипен формат на оценка.
5. Високо и актуално софтуерно присъствие във всеки модул и като цяло в магистърската програма.
6. Всеки модул завършва с разрешаването на практически казус и секторен тест.
7. Програмата завършва със синтетичен проект и разрешаването комплексен практически казус.

Дейност 9: Провеждане на конференции

Първата международна конференция на тема „Бизнес образование и пазарна динамика”, организирана в рамките на Проект BG051P0001-3.1.07-0058 „Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на ИУ-Варна” се проведе на 17 и 18 май 2014 г. в хотел-галерия „Графит” гр. Варна Конференцията протече под патронажа на проф.д-р Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката. В поздравителния адрес до конференцията се отбелязва, че за МОН е приоритет сътрудничеството между бизнес и образование, както и успешните модели за реализиране на проекти, свързани с повишаване на знанията и уменията на младите хора в България. Дискусионните области включваха разнообразие от теми, свързани с механизмите, инструментариума, логическите връзки и консолидираните компетенции на специалистите по икономика. Представители на академичната общност от цялата страна и от международни институции и университети дискутираха възможностите и предизвикателствата на бизнес образованието, иновативните стратегии, подходи и методологии за осигуряване на високо качество на обучение във висшите училища в България.