Икономически университет – Варна

ОП НОИР 2014 - 2020 "Студентски практики - Фаза 1"

Проект "Студентски практики – Фаза 1" BG05M2ОP001-2.002-0001

Проектът се финансира по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

Договор № Д03-139/13.06.2016 г.

Актуална информация за проекта е налична ТУК.

Платформа за кандидатстване