Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Информатика" относно държавната изпитна сесия.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Информатика". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Информатика". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Информатика".

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа за септемврийската сесия се приемат в кабинет 317-б на 29 и 30 август 2024 г.

Дипломните работи и магистърските тези за септемврийската сесия се предоставят в кабинет 317-б, одобрени и подписани от научния ръководител в 1 екземпляр на хартиен носител, 1 автореферат на хартиен носител, 1 електронен екземпляр  на дипломната работа  и 1 електронен екзепляр на автореферата изпратени по електронната поща на адрес kat_inf@ue-varna.bg

до 30.08.2024 г.

Държавният изпит ще се проведе на 11.09.2024 г. в 58 зала от 08:00 часа.

Защитата на дипломните работи и магистърските тези ще се проведе на 11.09.2024 г. по график.

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

Заявления за разработване на дипломна работа, подписани от научния ръководител се подават в каб. 317-б до 19.02.2024 г.

График за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи

  • График за провеждане на държавен изпит
  • График за получаване на резултати от държавен изпит

Резултати от държавния изпит ще получите в същия ден.

  • График за провеждане на защити на дипломни работи

 

 

 

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа за септемврийската сесия се приемат в кабинет 317-б на 29 и 30 август 2024 г.

Дипломните работи и магистърските тези за септемврийската сесия се предоставят в кабинет 317-б, одобрени и подписани от научния ръководител в 1 екземпляр на хартиен носител, 1 автореферат на хартиен носител, 1 електронен екземпляр  на дипломната работа  и 1 електронен екзепляр на автореферата изпратени по електронната поща на адрес kat_inf@ue-varna.bg

до 30.08.2024 г.

Държавният изпит ще се проведе на 11.09.2024 г. в 58 зала от 08:00 часа.

Защитата на дипломните работи и магистърските тези ще се проведе на 11.09.2024 г. по график.

Конспекти за държавен изпит

Магистърски тези

Срокове и документи

Заявления за разработване на магистърска теза, подписани от научния ръководител се подават в каб. 317-б до 19.02.2024 г.

График за провеждане на държавен изпит и защити на магистърски тези

  • График за провеждане на защити на магистърски тези
  • График за провеждане на държавен изпит
  • График за получаване на резултати от държавен изпит

Резултати от държавния изпит ще получите в същия ден.

Икономически университет – Варна организира тържествени промоции за връчване на дипломите на абсолвентите, завършили през 2023 г. – образователно-квалификационна степен „бакалавър“ (дипломирани м. юни и м. септември 2023 г.) и за образователно-квалификационна степен „магистър“ (дипломирани м. юни и м. септември 2023 г.).  Тържествената промоция за специалностите към катедра „Информатика“ ще се проведе на 27.10.2023 г. (петък) от 14:00 часа в Аулата.

За получаване на тога трябва да се явите на 27.10.2023 г. от 12:30  до 13:30 часа

в методичния кабинет на катедра „Информатика“ (каб. 317-б)

Тогата се получава лично от дипломанта срещу попълнена и подписана от него декларация на място.

Тогата се връща в каб. 317-б до 16:00 часа на същия ден.