Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Информатика" относно държавната изпитна сесия.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Информатика". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Информатика". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Информатика".

С решение на Академичния съвет на Икономически университет – Варна от 25.11.2021 г. изпитите от Държавната изпитна сесия през месец януари и месец февруари за студентите от всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение ще се проведат присъствено. Организирането на присъствени мероприятия (изпити, практически занятия и др.) в ИУ – Варна се осъществява при спазване на условията, посочени в действащата към момента на провеждането им заповед на министъра на здравеопазването (заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.).

Влизането в сградата на университета и участието в държавните изпити ще се осъществява след представяне на документи за ваксинация, преболедуване на COVID-19 или отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-COV-2.

Промяна в организацията на държавните изпити може да настъпи при промяна на епидемичната обстановка в страната.

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа се приемат в кабинет 317-б на 19 и 20 януари 2022 г.

Дипломните работи и магистърските тези за януарската сесия се предоставят в кабинет 317-б, одобрени и подписани от научния ръководител в 2 екземпляра на хартиен носител , 2 автореферата на хартиен носител и 1 електронен екземпляр  на дипломната работа изпратен по електронната поща на адрес kat_inf@ue-varna.bg до 20.01.2022 г.

Защитата на дипломни работи и магистърски тези ще се проведе на 31.01.2022 г.

Държавният изпит ще се проведе на 31.01.2022 г. в Тестовия център.

График за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи

  • График за провеждане на държавен изпит
  • График за провеждане на защити на дипломни работи

 

 

 

Конспекти за държавен изпит

Магистърски тези

Срокове и документи

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа се приемат в кабинет 317-б на 19 и 20 януари 2022 г.

Дипломните работи и магистърските тези за януарската сесия се предоставят в кабинет 317-б, одобрени и подписани от научния ръководител в 2 екземпляра на хартиен носител , 2 автореферата на хартиен носител и 1 електронен екземпляр  на дипломната работа изпратен по електронната поща на адрес kat_inf@ue-varna.bg до 20.01.2022 г.

Защитата на дипломни работи и магистърски тези ще се проведе на 31.01.2022 г.

Държавният изпит ще се проведе на 31.01.2022 г. в Тестовия център.

График за провеждане на държавен изпит и защити на магистърски тези

  • График за провеждане на защити на магистърски тези
  • График за провеждане на държавен изпит

Икономически университет – Варна организира тържествени промоции за връчване на дипломите на абсолвентите, завършили през 2021 г. – образователно-квалификационна степен "бакалавър" (дипломирани м. юни и м. септември 2021 г.) и образователно-квалификационна степен "магистър" (дипломирани м. юни и м. септември 2021 г.).  Тържествената промоция за специалностите към катедра "Информатика" ще се проведе на 10.12.2021 г. от 14:00 часа в зала 323. Достъпът до университета е със зелен сертификат. Тогите се получават пред зала 323 от 12:30 до 13:45 часа. Тогите се връщат след приключване на тържеството.

Видеообръщение на проф. д-р Евгени Станимиров към дипломиращите се абсолвенти в ИУ – Варна 2021 г.