Икономически университет – Варна

Възможности за докторски програми от Европейския университетски институт

Отдел "Научноизследователска дейност и докторантура" предоставя на Вашето внимание покана от Министерството на образованието и науката.

Европейският университетски институт (ЕУИ) предлага обучение на докторанти по програми и научни изследвания в следните области:

Икономически науки:

https://www.eui.eu/apply?id=doctoral-programme-in-economics

Политически и социални науки:

https://www.eui.eu/apply?id=doctoral-programme-in-political-and-social-sciences

Юридически науки:

https://www.eui.eu/apply?id=doctoral-programme-in-law

История и цивилизация:

https://www.eui.eu/apply?id=doctoral-programme-in-history-and-civilization

България е член на ЕУИ от 2016 г., като ежегодно се осигурява стипендия за един докторант в някоя от изброените области в размер на 1315 евро на месец, платими дванадесет месеца в годината. На одобрения кандидат се полагат и средства за транспорт, застраховка и издръжка на семейството.

Първите три години от следването се покриват от изпращащата страна, а четвъртата и последната година от следването е за сметка на ЕУИ. Информация за пълните финансови условия за всяка от четирите области е достъпна в горепосочените линкове.

Националните критерии към кандидатите за предоставяната от Министерството стипендия за обучение на докторанти в ЕУИ са:

  • Кандидатът следва да е български гражданин (без оглед на държавата, в която пребивава) или гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, пребивавал постоянно в България не по-малко от 5 години към крайния срок за кандидатстване;
  • Към датата на започване на обучението (1 септември 2022 г.) кандидатът следва да е придобил образователно-квалификационна степен „магистър“;
  • Кандидатът трябва да има минимален среден успех от дипломата за придобита ОКС „магистър“ – Много добър 5.00 или съответния еквивалент от системата за оценяване в държавата, в която е придобита степента.

Кандидатстването за следващата академична година се извършва онлайн в периода 1.11.2021 г. – 30.01.2022 г.

За повече информация: www.eui.eu/phd

06 дек 2021Подобни