Икономически университет – Варна

В световните бази данни на Web of Science са включени седем научни списания на национално издателство за образование и наука "Аз Буки"

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки" (www.azbuki.bg) издава седем научни списания, включени в световната база данни на Web of Science. Това са:

Изданията публикуват текстове на български и английски език, като авторите не заплащат такса за това. Абонати на списанията са редица водещи чуждестранни университети и библиотеки (включително Конгресната библиотека на САЩ).

„Аз Буки“ оказва и подкрепа на автори, при подготовка на научни текстове за публикуване в реферирани и индексирани издания.

22 фев 2022Подобни