Икономически университет – Варна

Студентски конкурс „Моята цифрова България“, организиран от Съюза за стопанска инициатива

Национално представителната работодателска организация Съюз за стопанска инициатива (ССИ) организира под патронажа на Мария Габриел – еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта, студентски конкурс „Моята цифрова България“. Той беше обявен на 20.09.2021 г. от г-жа Габриел по време на организираната от ССИ международна кръгла маса на тема „Цифрова и устойчива България: малките на фокус“. Чрез него ще бъдат откроени и насърчени визионерите и предприемачите сред българските студенти и ще се предложат решения на редица социално-икономически предизвикателства пред нашето общество за постигането на устойчива цифровизация. Целта на ССИ е да интегрира модела за вземане на решение „от долу нагоре“, като се чуе гласът на младите и инициативни български студенти. Най-добрите доклади ще послужат за формирането на политики в сферата на цифровизацията. 

Критерии за участие:

В конкурса могат да участват български студенти, които се обучават във висше училище в България или в чужбина и са на възраст до 27 години. 

Примерни теми: 

  • Използване на изкуствен интелект и големи данни за намаляване на CO2 в градовете;
  • Киберсигурността като публично благо;
  • Цифровизация и критично мислене; 
  • Прецизно земеделие;
  • Онлайн безопасност за деца и т.н.

Техническо задание: 

Опишете Вашата визия за устойчива цифровизация на българското общество, бизнес или общност. Сегментирането на субекта на изследване може да бъде до ниво по Ваше усмотрение. Описанието следва да не надвишава 3 стандартни страници. Всеки доклад да започва с визия на желаното състояние на ясно прецизиран субект в България (държава, държавен орган, общност, бизнес индустрия и т.н.), както и да завършва с 3 конкретни препоръки за политики, които да доведат до реализацията на тази визия.

Препоръчана структура за анализ:

Въведение – дефиниране на субект, проблем и желано състояние (визия); 

Анализ на заинтересованите страни;

Анализ на ресурси, потенциални решения и оценка на въздействието;

Препоръки.

Краен срок: 

Крайният срок за изпращане на студентските доклади/анализи е 21.11.2021 г. Доклади/анализи, подадени след тази дата, няма да бъдат разгледани от журито.

Начин на кандидатстване: 

Вашите доклади/анализи, с които кандидатствате в конкурса, изпращайте на електронните пощи на Съюза за стопанска инициатива, както следва: office@ssibg.org и s.plamenov@ssibg.org.

Придружаващото електронно писмо да бъде с тема: „Студентски конкурс на ССИ „Моята цифрова България““ и да съдържа следните данни: три имена; висше училище в България или в чужбина, в което се обучавате; специалност и курс на обучение; наименование на доклада/анализа, с който кандидатствате.

Моля, изискайте потвърждение за получаването на Вашата кандидатура.

Начин на определяне на победителите:

Победителите в конкурса ще бъдат определени по предварително утвърдена критериална матрица от жури с висока експертиза.
За повече информация може да се свържете със Светлин Илиев, e-mail: s.plamenov@ssibg.org, тел.: 0899 015 999.

 

05 окт 2021Подобни