Икономически университет – Варна

Студентска научна сесия - секция "Правни науки"

СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ
Секция: Правни науки
14 април 2022 г., 10:00 ч.,
зала 116 и дистанционно на: https://meet.google.com/fku-bvwr-nav

Ежегодно в Икономически университет – Варна се провежда Студентска научна конференция, на която студентите от различни специалности ОКС “бакалавър“ и ОКС “магистър“ представят своите умения и достижения не само в научната област, в която се обучават, но и в други области.

Регламент за участие в първи етап

 1. Студентската научна сесия, секция „Правни науки“ е предназначена за студенти, ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - редовно и дистанционно обучение, изучаващи правни дисциплини през академичната 2021/2022 г.
 2. В научната сесия може да се участва самостоятелно или колективно – в съавторство (до двама съавтори).
 3. Разработките следва да представляват изследване на актуален правен проблем в рамките на общата тематика "Правните знания по пътя към успеха".
 4. Разработката следва да е с максимален обем до 8 страници, включително таблици, фигури и използвана литература; Формат на страницата: А4, Orientation: Portrait; Margins: Top – 2 см, Bottom – 2 см, Left – 2.5 см, Right – 2.5 см. Номерация на страниците – долу вдясно; Изисквания към основния текст: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: 1.5; Alignment: Justified; Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до „n”; Font Size: 10 pt; Font style: Footnote Text; Alignment: Justified; Използвана литература: библиографията се разполага след основния текст и трябва да бъде номерирана с арабски цифри, подредена по възходящ азбучен ред (А-Я, А-Z) на авторите. Изисквания към библиографията: Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: Single; Alignment: Justified.  Отговорността относно съдържанието и оформлението на докладите е на авторите.
 5. Участието се заявява чрез попълване на заявка, която в срок до 31 март 2022 г. се предава на e-mail: katedra_pn@ue-varna.bg или на e-mail на ръководителя на упражненията
 6. Готовите разработки следва да бъдат изпратени в срок до 10.04.2022 г. на e-mail на ръководителя на упражненията. След одобряване от страна на ръководителя на упражненията докладът се изпраща на e-mail: katedra_pn@ue-varna.bg след което се изпращат на членовете на научното жури. При допускане до участие студентът  представя презентация, който се изпраща на e-mail: katedra_pn@ue-varna.bg в срок до 12.04.2022 г.
 7.  Класираните на 1-во, 2-ро и 3-то място ще получат 50 (петдесет) точки текущ контрол по изучаваната от тях дисциплина. Докладите допуснати за участие в конференцията, но класирани на следващи места (4-то и следващи) получават 40 точки към текущия си контрол (като текущия контрол за семестъра не може да надвишава общо 50 точки).
 8. Журито оценява представените разработки и излъчва победители на първо, второ и трето място.
 9. Резултатите ще бъдат оповестени чрез социалните мрежи (facebook на катедра „Правни науки“ и на сайта на ИУ – Варна, страница на катедрата)
 10. Състав на журито за научна сесия 2022 г.:
 • доц. д-р Андрияна Андреева- председател
 • доц. д-р Галина Йолова
 • гл. ас д-р Дарина Димитрова
 • гл. ас. д-р ДианаДимитрова
 • гл. ас. д-р Живка Матеева
 • д-р Гергана Върбанова-представител на практиката
 1. Критерии за оценяване на разработките:
 • актуалност на проблематиката;
 • способност да се обобщават разнообразни източници на информация;
 • умения в приложение на специфични изследователски методи;
 • иновативност и творчество на обобщения  и анализи,
 •  атрактивност на представянето.

По всеки един от показателите максималният брой точки е 20, съответно 100 сумарно.

 1. Класираният на 1-во място студент  представя своя доклад на Студентската научна конференция на ИУ – Варна.
 2.  Всички студенти  участвали с доклади в Студентската научна сесия, секция „Правни науки“  получават сертификати за участие, независимо от класирането.
 3. Тържествено връчване на грамоти и парични награди от Ректора на отличените студенти по ред оповестен на университетско ниво.

07 апр 2022Подобни