Икономически университет – Варна

Резултати от подбор на кандидат-обучаеми в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002

СПИСЪК

на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в обучения в област: "Чуждоезикови умения" в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform

Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучаеми, отразено в протокол № 4 от 03.06.2022г., съгласно раздел IV от Методиката за провеждане и критерии за подбор на обучаеми, Комисията реши:
 
На основание раздел IV, т. 4.2 от Методиката, комисията допуска до участие в обучения в област „Чуждоезикови умения“ следните кандидати:
 
1) Доц. д-р Валентина Макни
2) Доц. д-р Денка Златева
3) Доц. д-р Илиан Минков
4) Доц. д-р Таня Георгиева
5) Гл. ас. д-р Боряна Сербезова
6) Гл. ас. д-р Деян Михайлов
7) Гл. ас. д-р Красимира Найденова
8) Гл. ас. д-р Светослав Борисов
 
Екипът за организация и управление на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 ще се свърже с допуснатите кандидати.
 
Председател на комисията: 
Доц. д-р Божидар Чапаров,
Ръководител проект № BG05M2OP001-2.016-0002

 

03 юни 2022Подобни