Икономически университет – Варна

Присъдена образователна и научна степен "доктор" по "Икономика и управление (строителство и недвижима собственост)"

На Академичен съвет в Икономически университет – Варна (ИУ – Варна), на 01.02.2023 г., ректорът на ИУ – Варна връчи диплома за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на докторант от катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ Красимира Христова – Бочева.

Публичната защита на дисертационния труд на докторант Красимира Христова-Бочева се проведе на 13.01.2023 г. от 14.00 ч. в зала 1 на ИУ – Варна. Темата на дисертацията е „Пазар, цени и ценообразуване в строителството“ за придобиване на ОНС „доктор“ по докторска програма „Икономика и управление (строителство и недвижима собственост)“. Научен ръководител на докторант Красимира Христова-Бочева  е доц. д-р Петко Монев, а рецензенти на дисертационния труд  – проф. д-р Румен Калчев (ИУ – Варна) и доц. д-р Георги Забунов (УНСС – София).

Научното жури беше в състав:

  • проф. д-р Румен Николаев Калчев (ИУ – Варна)
  • проф. д-р Йорданка Христова Йовкова (УНСС – София)  
  • доц. д-р Тодор Стоянов Райчев (ИУ – Варна)
  • доц. д-р Георги Шинков Забунов (УНСС – София)  
  • доц. д-р Драгомир Желчев Стефанов (УНСС – София)  

Академичния състав на катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ пожелава бъдещи успехи в научноизследователската дейност на д-р Красимира Христова-Бочева!

01 фев 2023Подобни