Икономически университет – Варна

Покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2023 г. – България – Словакия“

Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) публикува покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2023 г. – България – Словакия“

Срокове:

  • Обявяване на конкурса – 09.10.2023 г.
  • Краен срок за подаване на проектни предложения – 12.01.2024 г.
  • Начало на изпълнение на проектите, одобрени за финансиране – 01.08.2024 г.
  • Срок за изпълнение на проектите – до 31.07.2026 г.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава.

Целта на процедурата е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Допустими са само проекти, които ще бъдат реализирани в нестопанска среда, и чиито резултати няма да имат непосредствено приложение в индустриалната или търговската сфера.

Ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително обществени и хуманитарни науки.

 

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца.
За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

 

Максимален размер на финансирането за конкретен проект:
Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с максимална сума за всеки отделен проект - 40 000 лв.

ВАЖНО: Исканата сума за финансиране на отделен проект да е кратна на 100.

Партньорство:

Конкурсът се обявява въз основата на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Словашката република за научно и технологично сътрудничество, подписан на 1 декември 2005 г. в София.

Водеща институция по програмата от страна на Република Словакия е Словашка агенция за изследвания и развитие, а от българска страна е Министерството на образованието и науката (МОН) чрез Фонд "Научни изследвания" (ФНИ).

По настоящата процедура са допустими за финансиране само проектни предложения, включващи научен проект, по които партньорите от двете страни работят заедно и по възможност допълвайки се.

 

Категории допустими разходи:

а) Преки разходи за:

- командировки

- персонал

- външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта

- материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта

б) Непреки разходи:

- разходи за обслужване на проекта от базовата организация

- разходи за финансов одит на проекта

 

Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 12 януари 2024 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат в системата СУНИ на адрес https://enims.egov.bg/

 

Насоки и документи за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на ФНИ

 

За повече информация можете да се обръщате към сектор "Управление на проекти"

23 окт 2023Подобни