Икономически университет – Варна

Покана към академичния състав за участие в разработка на проекта по програма ЕРАЗЪМ+ “Virtual Exchanges in Higher Education and Youth” (ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH)

Уважаеми членове на академичния състав, 

На Вашето внимание е представена възможност за участие в разработка на международен проект.

Покана за разработка на проектно предложение КА2: „Сътрудничество между организации и институции“

Покана: “Virtual Exchanges in Higher Education and Youth” (ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH) със следните основни параметри:

Програма: Erasmus+ Programme (ERASMUS)

Срок за кандидатстване: 26.04.2023 г., онлайн, 17:00 ч. Брюкселско време

Обявяване на резултатите: септември, 2023г. 

Партньорство: задължително; консорциум, състоящ се от:

  • Минимум 2 висши учебни заведения или младежки организации от 2 държави-членки на ЕС и трети държави, асоциирани към Програмата, и
  • 2 висши учебни заведения или младежки организации от 2 допустими трети държави, които не са асоциирани към Програмата, принадлежащи към един и същи допустим регион;
  • Приоритетни държави от Африка на юг от Сахара;

Продължителност: 36 месеца с възможност за удължаване

Бюджет: максимум 500 000 EUR, с 200 EUR като максимална инвестиция за организации на участник (т.е. проект от 500 000 € ще трябва да достигне до поне 2 500 участници); бюджетът е във вид на lump sum; приоритетни държави от Африка могат да получат до 8% от бюджета;

Интензитет на финансиране: максимум 95% от прогнозния бюджет, определен след оценка на проектното предложение

Съфинансиране от кандидатите: минимум 5 %

Допустими разходи: Допустими по тази покана са следните категории разходи:

  • управление на проекта, обучение, организиране на събития, подготовка и изпълнение на мобилност, комуникация и разпространение, осигуряване на качество и др.; за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнители, както и други разходи (като разпространение на информация, публикуване или превод)
  • Непреки разходи – 7%

Допустими дейности:

  • Онлайн фасилитирани дискусии между млади хора от младежки организации, базирани в различни страни, като част от младежки проекти. Те могат да включват симулации на ролеви игри;
  • Обучение за младежки работници, желаещи да разработят проект за виртуален обмен с колеги от други страни;
  • Онлайн фасилитирани дискусии между студенти от институции за висше образование, базирани в различни държави, като част от степените на висше образование;
  • Обучение за университетски преподаватели/персонал, желаещи да разработят проект за виртуален обмен с колеги от други страни;
  • Интерактивни отворени онлайн курсове, включително традиционни материали за курсове като заснети лекции, четения и набори от проблеми (като добре познатите MOOCs, Massive Open Online Courses, но поставяйки акцент върху интерактивни потребителски форуми в малки групи за подпомагане на взаимодействията между общността между студенти, преподаватели , помощник-учители, младежи и младежки работници).

За повече информация по тази покана се обърнете към Сектор "Управление на проекти"

20 яну 2023Подобни