Икономически университет – Варна

Нови специалности с обучение на английски език за 2012 г.

Правила за прием в специалности “International Business” и “International Tourism”

  •  За специалности “International Business” и “International Tourism” се предлага само платена форма на обучение.
  • При кандидатстване по специалности International Business и International Tourism се изисква определено ниво на владеене на английски език. Нивото на владеене на английски език се доказва чрез сертификати Cambridge ESOL (FCE –с минимално ниво С) ; IELTS – с минимално ниво 5,5) или САЕ с минимално ниво В), валидни към датата на подаване на документите.

Кандидатстващите студенти, завършили специалности МИО или Туризъм, които са изучавали английски език и имат оценка не по-ниска от Мн.добър (5,00) доказват нивото на владеене на английски език с оценката в дипломата за ОКС ”бакалавър”. Оценката се формира като средноаритметична от всички оценки по английски език, включени в дипломата.

Кандидатите, които владеят английски език, но не могат да удостоверят това с диплома или сертификат, полагат он-лайн тест, при подаване на документи за кандидатстване по посочените специалности. Минималното изискуемо ниво е Upper Mediate (35-50).”

05 юни 2012Подобни