Икономически университет – Варна

Фонд "Научни изследвания" обявява конкурс

„Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области” – 2012 г.

Цел на конкурса
1. Провеждане на качествени и конкурентноспособни научни и научно-приложни изследвания в следните приоритетни области:

  • Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии;
  • Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни;
  • Нови материали и технологии;
  • Културно-историческо наследство;
  • Информационни и комуникационни технологии;
  • Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера.

2.Междуинституционалната интеграция на университети и висши училища, научни звена на Българската академия на науките и на Селскостопанската академия, предприятия, нестопански организации и други.
3.Засилване на връзката „Наука – бизнес”.

Минимален и максимален размер на финансирането
Минималният размер за проект за целия програмен период е 80 000 лв.
Максималният размер за проект за целия програмен период е 500 000 лв.

Допустимост на кандидатите
В конкурса могат да участват:

  • научноизследователски организации;
  • предприятия;
  • нестопански организации.

В конкурса приоритетно участват и обединения от една, две и/или три категории от посочените по-горе кандидати, които са сключили споразумение за предварително разпределение на своето участие в дейностите по проекта и за процентното разпределение на финансирането между тях и ясно е посочена водеща организация.

Изисквания към участниците в проекта
Ръководителят на проекта да бъде хабилитирано лице за университетите и научните институти или лице, придобило научната и образователна степен „ доктор”, с необходимата научна компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография, научни публикации в България и чужбина и притежание на патенти (ако е приложимо) за последните пет години в съответната научна област.

Краен срок за подаване на проектните предложения
46 (четиридесет и шест ) календарни дни от датата на публикуване на обявата в национален ежедневник.

За допълнителна информация
www.bulfund.com

04 юни 2012Подобни