Икономически университет - Варна

х. ас. д-р Магдалена Парчева

Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените- Варна, 7, 2018, 1, 209 - 218.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 1, 2018, 447 - 460.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението: Юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра Управление и администрация, Варна: Наука и икономика, 2017, 252 - 259.
Доклад 2017
Мениджмънт и инженеринг: XV международна научна конференция, София: ТУ. Стопански факултет, 2017, 649 - 659.
Доклад 2017
Мениджмънт и инженеринг: XV международна научна конференция, София: ТУ. Стопански факултет, 2017, 639 - 648.
Доклад 2016
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 5. 1. Икономика и мениджмънт, Русе : РУ А. Кънчев, 55, 2016, 33 - 37.
Доклад 2016
Мениджмънт и инженеринг: XIV международна научна конференция, София: ТУ. Стопански факултет, 2016, 717 - 725.
Доклад 2015
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 5. 1. Икономика и мениджмънт, Русе : РУ А. Кънчев, 54, 2015, 145 - 149.
Доклад 2015
Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Сб. доклади, София: За буквите - О писменехь, 2015, 412 - 419.
Преглед на всички публикации