Икономически университет - Варна

х. ас. д-р Лилия Милева

х. ас. д-р Лилия Милева

3-106

l.mileva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 3-106: 11:30-13:30

Вид Година Публикация
Доклад 2019
Tourism and Intercultural Communication and Innovation : [Proceedings from the International Conference: Tourism and Innovations, Varna, 2018], Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2019, 114 - 123. ISBN (10): 1-5275-3317-4 ISBN (13): 978-1-5275-3317-2.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите: Сборник доклади от международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, ISBN 978-954-21-0973-0, 2018, 140 - 141.
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници - 2018, 11 юни 2018, ИУ - Варна : Сборник с доклади, Варна: Стено, 2018, с. 24 - 30.
Статия 2016
Известия на съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, ISSN 1314-73490, 2016, 1, 123 - 132.
Доклад 2015
Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения: Сборник с доклади от международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 4, 2015, 238 - 244.
Доклад 2013
Научна конференция на младите научни работници: Сборник с доклади, Варна: Наука и икономика, 2013, 343 - 349.
Доклад 2013
Знанието - традиции, иновации, перспективи: Научна конференция с международно участие , Габрово: Печатница ЕКС-ПРЕС ООД, 3, 2013, 646 - 652.
Статия 2013
World and National Economy: Innovation technologies in economic and business education, Гомель, Беларус: Белорусского торгово-экономического университета, 2, 2013, 1, 243 - 247.
Доклад 2012
МАТТЕХ 2012: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, Шумен: Унив. изд. Еп. Константин Преславски, 2012.
Доклад 2012
Мениджмънт и предприемачество - 2012 ТУ: Сборник доклади от научна конференция , Център по предприемачество - София, филиал Пловдив, ISSN 1313-9460, 2012, 71 - 75.
Преглед на всички публикации