Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Силвия Димитрова

гл. ас. д-р Силвия Димитрова

505

silvia_dimitrova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 505: 15:00-18:00

Четвъртък, кабинет 505: 13:00-14:00

Дати за неположени изпити

18 май 2020, кабинет : 15:00-

Международен мениджмънт
Мениджмънт и маркетинг
Теория на управлението
Управление на междукултурните различия
Европейска бизнес политика
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2018, 468 - 481.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , Варна : Съюз на учените - Варна , 7, 2018, 3, 231 - 242.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, 363 - 374.
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 224 - 236.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра Управление и администрация, 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 132 - 143.
Статия 2016
Диалог, Свищов: СА Д. А. Ценов, 2016, 1.
Доклад 2016
Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление, София: УНСС, 2016, 445-454.
Статия 2016
Науката в служба на обществото, Известия. Списание на СУБ - Варна, 2016, 1, 165-175.
Други 2015
Варна: ИУ - Варна, 2015, 229 с.
Доклад 2015
// Туризмът в епохата на трансформация : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 64 - 72.
Преглед на всички публикации